ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepside Hastalığın Gizlenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(2): 76-80 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.09825  

Epilepside Hastalığın Gizlenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi

Fettah Eren1, Şerefnur Öztürk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi ile ilişkili toplumsal damgalanma öncelikle hastalığın gizlenmesine sebep olur. Bu birçok nöropsikiyatrik bozukluk ile birliktedir. Uyku ise epilepsi ve nöbetleri etkileyen önemli bir unsurdur. Bu çalışmada epilepside hastalığın gizlenmesi, uyku bozukluğu ve bunlarla ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nöroloji polikliniğine başvuran 95 primer epilepsi hastası değerlendirildi. Demografik ve klinik özellikler kaydedildi. On yedi sorudan oluşan hastalığı gizleme ölçeği ve 24 sorudan oluşan Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği uygulandı.
BULGULAR: Çalışmada 44 (%46.3) kadın ve 51 (%53.7) erkek epilepsi hastası vardı. Hastalığı gizleme ölçeği puanı ortalaması 57.09±8.96, Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği ortalaması 8.12±3.09 idi. Uyku latansı belirgin uzamış, uyku etkinliği ve gündüz fonksiyonları bozulmuştu. Gençlerde uyku bozukluğu daha fazlaydı (p<0.05, r=0.50). Yaş ile hastalığı gizleme durumu arasında negatif korelasyon (p<0.05, r=0.65); hastalığı gizleme durumu ile uyku bozukluğu arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0.05, r=0.54).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepside hastalığın gizlenmesi uyku kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yaş azaldıkça hastalığın gizlenmesi ve uyku bozukluğu artmaktadır. Bu yüzden özellikle genç epilepsi hastaları daha dikkatli değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, hastalığın gizlenmesi; stigma; uyku bozukluğu.


Evaluation of Concealment of Illness and Sleep Disorder in Epilepsy

Fettah Eren1, Şerefnur Öztürk2
1University of Health Sciences, Konya Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The social stigma associated with epilepsy can be a major cause of concealment of illness. This behavior is associated with many neuropsychiatric disorders. Sleep is an important factor affecting epilepsy and seizures. The aim of this study was to evaluate concealment of illness, sleep disorders, and related factors in epilepsy.
METHODS: A total of 95 primary epilepsy patients who were referred to the neurology outpatient clinic were included in the study. The demographic and clinical characteristics of the patients were recorded. Concealment of illness was measured using a scale consisting of 17 questions, and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), consisting of 24 questions, was also administered to assess sleep disorders.
RESULTS: There were 44 (46.3%) female and 51 (53.7%) male epilepsy patients in the study. The mean concealment score was 57.09±8.96 and the mean PSQI score was 8.12±3.09. Sleep latency was significantly prolonged, and sleep efficiency and daytime functions were impaired. Indications of a sleep disorder were greater in young people (p<0.05; r=0.50). There was a negative correlation between age and concealment of illness (p<0.05; r=0.65) and a positive correlation between concealment of illness and a sleep disorder (p<0.05; r=0.54).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The concealment of illness had a negative effects on sleep quality in patients with epilepsy. Concealment and sleep disorders increased as age decreased; therefore, it is especially important to evaluate young epilepsy patients carefully.

Keywords: Epilepsy, concealment of disease; stigma; sleep disorder.


Fettah Eren, Şerefnur Öztürk. Evaluation of Concealment of Illness and Sleep Disorder in Epilepsy. Epilepsi. 2019; 25(2): 76-80

Sorumlu Yazar: Fettah Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale