ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 1       Yıl: 2021

Türkiye’de Referans Bir Epilepsi Merkezinde Erişkin Rutin EEG Laboratuvarının EEG Profili [Epilepsi]
Epilepsi. 2020; 26(2): 108-114 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.09815  

Türkiye’de Referans Bir Epilepsi Merkezinde Erişkin Rutin EEG Laboratuvarının EEG Profili

Filiz Azman İste, Doğan Dinç Öge, F. İrsel Tezer Filik, Serap Saygı
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de elektroensefalografi (EEG) eğitimi, nöroloji uzmanlık eğitiminde ve uzmanlık sonrası bazı referans merkezlerde yan dal, doktora gibi programlarla veya kesitsel dönemlerde gözlemci olarak yapılabilmektedir. Bu çalışmada, üç aylık dönemde EEG istemi yapılan hastaların klinik ön tanı veya tanıları ile EEG bulguları değerlendirilerek, Türkiye’de uzmanlık öncesi ve sonrası EEG eğitimi veren referans bir epilepsi merkezinin hasta ve EEG profilini tanımak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların EEG istem nedeni olan klinik ön tanı/tanıları ve EEG bulguları sınıflandırılarak, geriye dönük olarak değerlendirildi. Birden fazla EEG bulgusu olan (hem fokal yavaşlama hem interiktal epileptiform anomali gibi) olan EEG’ler her iki gruba da eklendi. Non-konvulzif status epileptikus (NKSE), klinik veya subklinik iktal kayıtlar, psikojenik epileptik olmayan nöbetler (PNES) ve aritmi oranları not edildi.
BULGULAR: Sekiz yüz altmış yedi EEG isteminin çoğunluğu (%56.2) epilepsi nedeniyle yapılmıştı. EEG’lerin 336’sı (%39) normalken, diğer EEG’lerde bir veya birden fazla anormal bulgu izlenmişti. 190 EEG’de İnteriktal epileptik anomali (%22), 198 EEG’de fokal veya hemisferik yavaşlama (%23), 358 EEG’de (%41) kriterlere uymayan non-spesifik değişiklikler mevcuttu. İktal kayıt 15 EEG’de (%2), NKSE 19 (%2) EEG’de izlendi. Bilinç bozukluğu nedeni acil EEG istemi yapılan %26’sında NKSE bulundu. PNES nedeniyle provakasyonlu EEG yapılan 11 hastanın 3’ünde habitüel nöbetler kaydedildi. EKG kaydında %4 aritmi izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmaya göre, en sık EEG çekim nedeni epilepsidir. Rutin EEG laboratuvarında NKSE, iktal kayıt, PNES ve aritmi ender değildir. Bilinç bozukluğu nedeniyle yapılan EEG’lerin ¼’ünde NKSE izlenebilir. Bu çalışma, ülkemizde EEG eğitimi veren tecrübeli referans merkezin kesitsel bir dönemdeki pratiğini yansıtmaktadır. EEG öğrenimi tecrübeli eğitmenlerle, yeterli sayıda ve nitelikte çeşitli EEG paternlerini yorumlayarak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: EEG eğitimi, EEG’de aritmi; iktal EEG; NKSE; PNES; rutin EEG.


The EEG Profile of an Outpatient Adult EEG Laboratory of one of the Reference Epilepsy Center in Turkey

Filiz Azman İste, Doğan Dinç Öge, F. İrsel Tezer Filik, Serap Saygı
Department of Neurology, School of Medicine, University of Hacettepe, Ankara, Türkiye

INTRODUCTION: EEG training can be provided during neurology residency and in PhD, observership or fellowship programmes after residency in Turkey. In this study, we aim to reveal the EEG profile of a reference epilepsy center which provides EEG training in Turkey, by evaluating our patients’ clinical data and EEG findings within three months.
METHODS: The patients’ clinical data and EEG findings were retrospectively assessed and categorized in groups. EEG recordings that have multiple EEG findings (both focal slowing and interictal epileptic abnormality) were added into each group. EEGs with NCSE, clinical or subclinical ictal recordings, PNES and arrhythmias were noted.
RESULTS: Most of the 867 EEGs (56.2%) were performed for epilepsy. Three hundred thirty-six of the EEG recordings (39%) had normal findings while the rest had minimum one abnormal findings. One hundred ninety of the EEG’S (22%) had interictal epileptic discharges, 198 EEGs (23%) had focal or hemispheric slowing, 358 EEGs (41%) had non-specific findings. Fifteen (2%) EEGs had ictal recordings and 19 (2%) had NCSE. NCSE was found in 26% of patients presenting with altered consciousness. Habitual seizures were present with verbal induction in 3/11 patients diagnosis with PNES. Arrhythmia was found 4%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most common reason to perform a routine EEG is epilepsy. The NCSE, ictal recordings, PNES and arrhythmias are not rare in an outpatient EEG laboratory. NCSE can be observed in 1/4 of patients who underwent EEG recording due to altered consciousness. This study reveals a cross-sectional profile of the reference hospital. EEG training would be provided with experienced specialists by interpreting quantitatively and qualitatively adequate EEGs.

Keywords: EEG training, arrhythmia in EEG; ictal EEG; NCSE; PNES; outpatient EEG.


Filiz Azman İste, Doğan Dinç Öge, F. İrsel Tezer Filik, Serap Saygı. The EEG Profile of an Outpatient Adult EEG Laboratory of one of the Reference Epilepsy Center in Turkey. Epilepsi. 2020; 26(2): 108-114

Sorumlu Yazar: Filiz Azman İste, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale