ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 4       Yıl: 2021

Farelerde PTZ ile İndüklenen Akut Nöbet Modelinde Nesfatin-1’in Doza Bağlı Etkilerinin Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. 2021; 27(2): 73-77 | DOI: 10.14744/epilepsi.2020.05706  

Farelerde PTZ ile İndüklenen Akut Nöbet Modelinde Nesfatin-1’in Doza Bağlı Etkilerinin Değerlendirilmesi

Özlem Ergül Erkeç
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Nöropeptidlerin, beyinde inhibitör ve eksitatör sistemler üzerine güçlü modülatör etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Serum nesfatin-1 düzeylerinin epileptik hastalarda ve deneysel epilepsi modellerinde arttığı bildirilmektedir. Bununla birlikte, nesfatin-1 uygulamasının akut pentilentetrazol (PTZ) indüklü nöbetler üzerindeki etkileri bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, nesfatin-1’in farelerde PTZ-indüklü akut nöbet modelinde doza bağımlı etkilerini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu amaçla yetişkin erkek fareler altı gruba dağıtıldı: (1) Kontrol, (2) PTZ, (3, 4, 5, 6) PTZ+Nesfatin-1 (1, 10, 20 veya 40 μg/kg, i.p). Kontrol grubundaki farelere sadece serum fizyolojik (SF, 1 ml/kg, i.p) uygulandı. Deney gruplarına nesfatin-1 veya SF uygulandı. Nesfatin-1 veya SF enjeksiyonundan otuz dakika sonra, epileptik nöbetleri indüklemek için tüm deney gruplarına PTZ (80 mg/kg, i.p) enjekte edildi. PTZ enjeksiyonundan sonra ilk miyoklonik jerk (İMJK), jeneralize klonik nöbetler (JKN) ve tonik jeneralize ekstensiyon (TJE) latansları ve TJE süresi belirlendi.
BULGULAR: Gruplar arasında İMJK, JKN, TJE latansları ve TJE süresi bakımından anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Nesfatin-1, tüm dozlarda antikonvülsan veya prokonvülsan etki göstermedi. Sonuç olarak, verilerimiz nesfatin-1 uygulamasının farelerde PTZ (80 mg/kg) ile indüklenen akut nöbetler üzerinde anti / pro-konvülsan etkisi olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Nöbet, nöropeptid; pentilentetrazol; PTZ.


Evaluation of Dose-Dependent Effects of Nesfatin-1 in Pentyleneterazole Induced Seizures in Mice

Özlem Ergül Erkeç
Department of Physiology, Van Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine, Van, Turkey

INTRODUCTION: It is well known that neuropeptides have powerful modulator effects on inhibitory and excitatory systems in the brain. Serum nesfatin-1 levels are reported to be increased in epileptic patients and experimental models of epilepsy. However, the effects of nesfatin-1 administration on acute pentylenetetrazole (PTZ)-induced seizures are unknown. The aim of this study is to investigate the dose-dependent effects of nesfatin-1 in PTZ-induced acute seizure model in mice.
METHODS: Animals were divided into six groups: (1) Control, (2) PTZ, (3, 4, 5, 6) PTZ+Nesfatin-1 (1, 10, 20 veya 40 μg/kg, i.p). Physiological saline (PS, 1 mL/kg, i.p) was administrated to the mice in the control group. Nesfatin-1 or PS was administered to the experimental groups. Thirty minutes after injection of nesfatin-1 or SF, PTZ (80 mg/kg, i.p) was injected into all experimental groups to induce epileptic seizures. Latencies of the first myoclonic jerk (FMJ), generalized clonic seizures (GCS), and tonic generalized extension (TGE), and duration of TGE were determined after PTZ injection.
RESULTS: No significant difference was found between the groups in terms of latencies of FMJ, GCS, TGE, and duration of TGE.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nesfatin-1 did not show anti or pro-convulsant effects at all doses. In conclusion, our data demonstrated that nesfatin-1 administration had no anti/pro-convulsant effect on PTZ (80 mg/kg) induced acute seizures in mice.

Keywords: Neuropeptide, pentylenetetrazole; PTZ; seizure.


Özlem Ergül Erkeç. Evaluation of Dose-Dependent Effects of Nesfatin-1 in Pentyleneterazole Induced Seizures in Mice. Epilepsi. 2021; 27(2): 73-77

Sorumlu Yazar: Özlem Ergül Erkeç, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale