ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Beyin Tümörü Olan Hastalarda Status Epileptikus [Epilepsi]
Epilepsi. 2019; 25(3): 155-159 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.04834  

Beyin Tümörü Olan Hastalarda Status Epileptikus

Gülin Sünter1, Ayça Gül Güngördü2, İpek Midi1, Kadriye Ağan1, Canan Aykut Bingöl3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem International Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Status epileptikus (SE), yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olan tıbbi ve nörolojik acil bir durumdur. Farklı etiyolojiler ile ortaya çıkabilir. Bu çalışmada status epileptikus veri tabanımızda beyin tümörü olan hastalarda SE tipini değerlendirmeyi, primer ve metastatik beyin tümörlerinin ve SE tipinin tedaviye yanıt ve mortalite üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veritabanımızda klinik ve elektrofizyolojik olarak SE tanısı almış beyin tümörü olan bireylerin verileri incelendi. Hastaların demografik verileri, SE alt tipleri, SE epizodlarının tedaviye yanıtları ve mortalite oranları kayıt edildi.
BULGULAR: üm veri tabanımızı incelediğimizde 38 (%14) hastada SE epizodlarının etiyolojisini intrakraniyal tümörler oluşturmaktaydı. Yirmi üç (%60) epizod Konvulsif SE idi. SE epizodları ile intrakranial tümörlerin primer veya metastatik olması arasındaki ilişki incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamadı (p=0.76). Epizodların %40’ı (n=15) uygun tedaviye rağmen refrakter kalmıştır. Hastaların altısı hastanede hayatını kaybetmiştir. Tedaviye refrakterlik ile mortalite arasındaki ilişki incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p=0.737).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Beyin tümörlü hastalarda en sık rastlanan SE tipi konvülsif status epileptikustur (KSE). Beyin tümörlü olan hastalarda görülen SE epizod mortalitesinin daha yüksek olmasının sebebi tümörlü hastalarda eşlik edebilen sistemik komplikasyonlardır. Ayrıca bu hastalarda mevcut olabilecek bilinç değişiklikleri tümör progresyonu, ödemi ile ilişkilendirilip, NKSE kliniği akla gelmediği durumda tanı süresi uzamakta bu da mortalitenin artmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beyin tümörleri, mortalite; status epileptikus


Status Epilepticus in Patients with Brain Tumours

Gülin Sünter1, Ayça Gül Güngördü2, İpek Midi1, Kadriye Ağan1, Canan Aykut Bingöl3
1Marmara University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İstanbul, Turkey
2Acıbadem International Hospital, Istanbul, Turkey
3Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Status epilepticus (SE) is a medical and neurological emergency with high morbidity and mortality. There are a variety of potential etiologies. The aim of this study was to evaluate the type of SE episode recorded in patients with brain tumors and to determine the effect of primary and metastatic brain tumors and SE type on response to treatment and mortality.
METHODS: An SE patient database was examined for individuals with brain tumors diagnosed clinically and electrophysiologically. Demographic features, SE subtype, response to treatment, and mortality rate were recorded.
RESULTS: There were 38 (14%) SE episodes in patients with intracranial tumors in the database. Convulsive SE (CSE) was the most common type, with 23 (60%) instances recorded. There was no statistically significant correlation between SE episodes and the intracranial tumor type (p=0.76). In all, 40% (n=15) remained refractory despite appropriate treatment. Six patients died in the hospital. No statistically significant relationship was found between refractoriness and mortality (p=0.737).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most common type of SE episode in patients with brain tumors was CSE. The higher mortality of patients with brain tumors and SE episodes may be a result of systemic complications that can accompany tumors. In addition, the changes in awareness of patients with brain tumors as they experience tumor progression or edema may be misdiagnosed, and if NCSE does not come to mind, the diagnosis is delayed, which can increase mortality.

Keywords: Brain tumors, mortality; status epilepticus


Gülin Sünter, Ayça Gül Güngördü, İpek Midi, Kadriye Ağan, Canan Aykut Bingöl. Status Epilepticus in Patients with Brain Tumours. Epilepsi. 2019; 25(3): 155-159

Sorumlu Yazar: Gülin Sünter, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale