ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 27      Sayı : 3       Yıl: 2021

Epilepsi Dışı Akut Bilinç Bozuklukları: Elektroensefalografinin Klinik Ve Prognostik Önemi [Epilepsi]
Epilepsi. 2012; 18(3): 9-14 | DOI: 10.5505/epilepsi.2012.03522  

Epilepsi Dışı Akut Bilinç Bozuklukları: Elektroensefalografinin Klinik Ve Prognostik Önemi

Nilgün Çınar, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ
Maltepe Universitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji A.d.

AMAÇ: Şuur bozukluğu ile birlikte olan epilepsi dışındaki tablolarda, elektroensefalografi (EEG)’nin hastalık süreci ile ilişkisi net değildir. Bu çalışmada, akut dönemdeki olgularda EEG bulguları ile serebral fonksiyon bozukluğu ölçütleri karşılaştırılarak, tablonun ciddiyeti ile EEG patolojileri arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 2010-2012 yılları arasında acil servise akut bilinç bozukluğu ile getirilen ardışık olgular alındı. Tüm olguların EEG incelemesi ile Glaskow koma ölçeği (GKÖ), puanları değerlendirildi. EEG patolojileri; yavaş dalga aktiviteleri, epileptiform aktiviteler, mikst form, düşük amplütüdlü hızlı beta aktivitesi ve düz aktivite olarak beş grup altında ele alındı.
BULGULAR: Toplam 113 olgunun yaş ortalaması 70.6±12 yıl olup, kadın erkek oranı 45/68’dir. Olguların %60’ını iskemik inme, %40’nı ensefalopatiler oluşturmaktadır. Epileptiform aktiviteler %74 oranında ensefalopati olgularında, yavaş dalga aktiviteleri ise %69 oranında strok olgularında saptanmıştır. GKÖ puanındaki yükseklik yavaş dalga aktiviteleri ile düşüklük ise epileptiform dalga aktiviteleri ile ilişkili bulunmuştur.
SONUÇ: Sonuçlarımız EEG’ deki yavaş dalga aktiviteleri ile inme olgularının, epileptiform aktiviteler ile ensefalopati olgularının şuur bozukluğu arasındaki ilişkiye işaret etmektedir. Uzun takip süreli ileri çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, Glaskow, şuur bozukluğu.


Non-epileptic Acute Consciousness Disorders: The Clinical And Prognostic Importance Of Electroencephalography

Nilgün Çınar, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ
Maltepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Neurology

OBJECTIVE: The association between non-epileptic consciousness disorders and electroencephalographic (EEG) findings is not clear. In this study we compared the EEG findings and cerebral disfunction criterias in the acute stage of the illness. We aimed to investigate the relationship between the disease severity and the pathological EEG findings.
METHODS: Patients who were admitted to our emergency ward with acute consciousness disorder between the years of 2010-2012 were enrolled to the study. Glasgow coma scale (GCS), were applied to all cases. EEG abnormalities were classified in five groups; slow-wave activity, epileptiform activity, mixed forms, fast beta activity with low-amplitude and flat trace.
RESULTS: The mean age of total 113 cases was 70.6 ± 12 years; female/male ratio was 45/68. Ischemic stroke and encephalopathy ratio was 60% and 40% respectively. The ratio of epileptiform activities was 74% in patients with encephalopathy and the ratio of slow wave activities was %69 in patients with stroke. Higher score of GCS was related with slow wave activities and lower score of GCS was related with epileptiform activities.
CONCLUSION: Our results suggest significant relationship between stroke and slow wave activities, and also between epileptiform activities and encephalopathy based on impairment of consciousness. Further studies with long follow-up period are needed.


Keywords: Electroencephalography, Glasgow, consciousness disorder.


Nilgün Çınar, Şevki Şahin, Sibel Karşıdağ. Non-epileptic Acute Consciousness Disorders: The Clinical And Prognostic Importance Of Electroencephalography. Epilepsi. 2012; 18(3): 9-14

Sorumlu Yazar: Nilgün Çınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2021 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale