ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Akut İskemik İnmeli Hastalarda Erken Nöbetler: İnsidans, Prediktif Faktörler ve Prognoz Üzerine Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2018; 24(2): 69-74 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.97769  

Akut İskemik İnmeli Hastalarda Erken Nöbetler: İnsidans, Prediktif Faktörler ve Prognoz Üzerine Etkisi

Seyda Erdoğan, Mine Hayriye Sorgun, Zeynep Kuzu, Rezzak Yılmaz, Müge Kuzu, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur Levent, İnci Şule Özer, Sabiha Tezcan, Sefer Rzayev, Volkan Yılmaz, Canan Togay Işıkay
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebrovasküler hastalıklar özellikle ileri yaştaki hastalarda epileptik nöbetlerin önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı akut iskemik inmeli hastalarda görülen erken nöbetlerin insidansını, prediktif faktörlerini ve prognoz üzerine etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada akut iskemik inmesi olan 619 hastanın dosyaları incelendi. Erken nöbetler, Uluslararası Epilepsi ile Savaş Derneği (ILAE) kriterlerine göre inmeden sonraki bir hafta içinde ortaya çıkan nöbetler olarak tanımlandı. Hastaların demografik özellikleri, risk faktörleri, başvuru sırasındaki National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) skorları, serum C-reaktif protein (CRP) düzeyleri ve trombosit sayıları ile hastaların takiplerindeki modifiye Rankin Skalası (mRS) skorları ve diffüzyon ağırlıklı görüntülemede lezyon yerleşimi kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 22 (%3.6) erken nöbet geçiren (10 kadın [45.5%]; ortalama yaş, 66.55±15.3 yıl) ve 597 (%85.5) erken nöbet geçirmeyen (280 kadın [%46.9]; ortalama yaş, 69.5±13.3 yıl) hasta dahil edildi. Başvuru sırasındaki NIHSS skoru ortalaması, CRP düzeyleri ve trombosit sayıları, hastanede mortalite, izlemde mRS skoru ve rekürren inme oranları erken nöbet geçiren grupta anlamlı olarak daha yüksek idi (p<0.05). Lojistik regresyon analizinde başvuru sırasındaki NIHSS skoru, trombosit sayısı ve rekürren inme, erken nöbetler ile anlamlı olarak ilişkili bulundu (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Artmış trombosit sayısı ve başvuru sırasındaki inme şiddeti akut iskemik inme hastalarında erken nöbetler için ana risk faktörleri olarak görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erken nöbetler, iskemik inme; prediktif faktörleri.


Early Seizures in Patients with Acute Ischemic Stroke: Incidence, Predictive Factors, and Clinical Outcome

Seyda Erdoğan, Mine Hayriye Sorgun, Zeynep Kuzu, Rezzak Yılmaz, Müge Kuzu, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur Levent, İnci Şule Özer, Sabiha Tezcan, Sefer Rzayev, Volkan Yılmaz, Canan Togay Işıkay
Department of Neurology, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Cerebrovascular disease is one of the major causes of epileptic seizures in the elderly. The aim of this study was to identify the incidence and predictive factors of early seizures after ischemic stroke (ESAIS) and the effect of early seizures on clinical outcome.
METHODS: The medical records of 619 patients with acute ischemic stroke were retrospectively reviewed. Early seizures were defined according to the International League Against Epilepsy within 7 days of stroke onset. Patient demographics, risk factors, National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) score, thrombocyte count, and C-reactive protein (CRP) level on admission; modified Rankin Scale (mRS) score in the follow-up period; and details of the location of lesions observed on diffusion-weighted imaging were recorded and analyzed.
RESULTS: A total of 22 (3.6%) patients with ESAIS [10 females, 45.5%; mean age: 66.55±15.3 years (range: 35–91 years)] and 597 (85.5%) patients with non-ESAIS [280 females, 46.9%; mean age: 69.5±13.3 years (range: 23–103 years)] were included. The mean NIHSS score on admission, CRP level, thrombocyte count, in-hospital mortality, mean follow-up mRS, and the recurrent stroke rate were significantly higher in the ESAIS group (p<0.05). Logistic regression analysis revealed that only the NIHSS score on admission, thrombocyte count, and recurrent stroke rate were significantly associated with ESAIS (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: An elevated thrombocyte count and severe stroke on admission are possible major risk factors for ESAIS.

Keywords: Early seizures, ischemic stroke; predictive factors.


Seyda Erdoğan, Mine Hayriye Sorgun, Zeynep Kuzu, Rezzak Yılmaz, Müge Kuzu, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur Levent, İnci Şule Özer, Sabiha Tezcan, Sefer Rzayev, Volkan Yılmaz, Canan Togay Işıkay. Early Seizures in Patients with Acute Ischemic Stroke: Incidence, Predictive Factors, and Clinical Outcome. Epilepsi. 2018; 24(2): 69-74

Sorumlu Yazar: Seyda Erdoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale