ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Epileptik Hastalarda Yaşam Kalitesinin Depresyon Ve Cinsel İşlev Bozukluğu İle İlişkisi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-89410 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.89410  

Epileptik Hastalarda Yaşam Kalitesinin Depresyon Ve Cinsel İşlev Bozukluğu İle İlişkisi

Ayşe Yılmaz1, Aytül Mutlu2, Ayşe Özlem Çokar2, Rabia Gökçen Gözübatık Çelik1, Serkan İslam3, Enver Demirel Yılmaz4, Özge Ünal4, Feriha Özer5
1Prof Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü
2İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümü
3Eklips Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi
4Mizmer Bireysel Danışmanlık Merkezi
5Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi nöroloji pratiğinde çocukluk ve ergenlik çağında en sık, ileri yaşta ise beyin damar hastalıklarının ardından ikinci en sık rastlanan hastalıktır.Son dönemlerde epilepsi hastalarında memnuniyeti ve yaşam standartını yükseltmek, hastalığın maliyeti niazaltmak amacıyla hastaların yaşam kalitesi önem kazanmış, çeşitli ölçekler geliştirilmiştir. Çalışmamızda epilepsi hastalarının yaşam kalitesinin tespiti ve etkileyen faktörlerin belirlenip hastaların psikososyal bulguların iyileştirilmesi amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 18- 65 yaş arası en az bir yıldır kompleks parsiyel veya jeneralize tipte epileptik nöbet geçiren ve kesin epilepi tanısı alan hastalar dahil edildi. Demografik verileri excel formatında not edilerek değerlendirildi; araştırmacılar (psikolog) tarafından tüm hastalara, epilepsi yaşam kalitesi testi Qolie-31, Hamilton depresyon değerlendirme ölçeği ve cinsiyetlerine göre Arizona cinsel işlev bozukluğu testleri uygulandı.
BULGULAR: 45’i kadın toplam 72 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 28,93±10,72 yıl;ortalama tedavi süreleri 8,14±8,40yıldı.34 hasta(%47.2) yılda birden fazla nöbet geçirmekteydi.Hamilton depresyon değerlendirme ölçeği skorları ile QOLIE-31’in nöbete ilişkin kaygılar; toplam yaşam kalitesi,emosyonel iyilik,enerji/yorgunluk,bilişsel durumve sosyal fonksiyon skorları arasında;ölçek toplam skorları arasında negative yönde%52,8 düzeyinde ilişki gözlenmiştir(p≤0.005).Tüm hastalarda cinsel işlev bozukluğunun yaşam kalitesinin alt skorlarını negatif yönde etkilendiği izlendi (p≤0.005).


TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsi hastaları multidisipliner yaklaşımla ele alınmalıdır; hastaların psikososyal ve cinsel fonksiyon bozukluğu gibi yaşam kalitesini etkileyen faktörler gözönüne alındığında tanı,tedavi ve takiplerinde daha etkili olunabilineceği unutulmamamlıdır.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, yaşam kalitesi, depresyon, cinsel fonksiyon bozukluğu
Sorumlu Yazar: Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale