ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 2       Yıl: 2020

KAFA TRAVMASININ EPİLEPTİK NÖBETLERDEKİ YERİ ve PROGNOZ ile İLİŞKİSİ [Epilepsi]
Epilepsi. 2011; 17(2): 46-52 | DOI: 10.5505/epilepsi.2011.88598  

KAFA TRAVMASININ EPİLEPTİK NÖBETLERDEKİ YERİ ve PROGNOZ ile İLİŞKİSİ

Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Turgay Demir
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Epilepsi etyolojisinde kafa travmasının (KT) önemli yeri olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, epilepsi tanılı olgularda KT ve prognoza etkileri araştırıldı.
YÖNTEMLER: Çalışmaya dahil edilme kriterlerine uygun, parsiyel epileptik nöbetleri olan yaş ortalaması 29.1 ± 14.0 (10-74) olan 124 (75 erkek, 49 kadın) hasta dahil edildi. Hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Olguların ortalama KT geçirme yaşı ise 11.0 ± 11.2 (0,1- 55) ve nöbet başlangıç yaşı 20.3 ± 15.2 (1-74) olarak belirlendi. Epileptik nöbetlerin KT’dan ortalama 8,7 ± 11.4 (0-64) yıl sonra başladığı saptandı. KT geçirme şiddetine göre olgular 3 gruba (basit, orta şiddete ve ağır KT) ayrıldı; hastaların % 60.5 (n: 75)’i basit, % 29 (n: 36)’u orta şiddette ve % 10.5 (n: 13)’i ise ağır KT geçirdiği belirlendi. Olguların % 67.7 (n: 84)’inde nörolojik muayene normaldi. Radyolojik görüntülemede olguların sadece % 50’sinde normal bulgular belirlendi (p<0,03).
Olguların % 67.7 (n: 84) monoterapi, % 32.3 (n: 40)’ünün politerapi kullandığı belirlendi İzlem dönemi sonunda; olguların % 44.2 (n: 56)’sinde nöbetler tam, % 46 (n: 57)’sında ise kısmen kontrol altına alındı.

SONUÇ: KT öyküsü olan epilepsi hastalarında, travma şiddeti ile prognoz arasında önemli rolü olduğu ancak prognoz üzerinde farklı faktörlerinde rol alabileceği belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Kafa travması, epilepsi, prognoz


Traumatic Head Injury in Epileptic Patients and Relation with Prognosis

Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Turgay Demir
Çukurova Univercity Faculty Of Medicine, Department Of Neurology

OBJECTIVE: We evaluated relation of head trauma (HT) and prognosis in epilepsy patients.
METHODS: A total of 124 patients (M 75, F 49) with a mean age of 29.1 ± 14.0 (10-74) years and with partial epileptic seizure participated to this study. The patients were retrospectively evaluated.
RESULTS: The mean age of HT was 11.0 ± 11.2 (0,1- 55) and seizure onset 20.3 ± 15.2 (1-74) years. Seizures were started 8,7 ± 11.4 (0-64) years after HT. The patients grouped according to severity of HT as (mild, moderate, severe): 60,5 % (n: 75) in mild, 29 % (n: 36) in moderate and 10.5 % (n: 13) were in severe group. The neurologic examination were normal in 67.7 % (n: 84) of the all patients. MRI revealed normal finding in only 50% (n: 62) of the patients (p<0.03).
Of all patients 67.7 % (n: 84) of them were on monotheraphy and 32.3 % (n: 40) were on politheraphy. At the end of follow up 44.2% of them were seizure free and the seizures were moderately controlled in 46 % (n: 57) patients.

CONCLUSION: Although the severity of HT have an important role on epilepsy prognosis, many different factors may have an effect on prognosis.

Keywords: Traumatic head injury, epilepsy, prognosis


Kezban Aslan, Hacer Bozdemir, Turgay Demir. Traumatic Head Injury in Epileptic Patients and Relation with Prognosis. Epilepsi. 2011; 17(2): 46-52

Sorumlu Yazar: Kezban Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale