ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 1       Yıl: 2020

Epilepsili Çocuklarda ‘Impact of Childhood Neurological Disability Scale’ Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirliliği [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(3): 97-102 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.81894  

Epilepsili Çocuklarda ‘Impact of Childhood Neurological Disability Scale’ Skalasının Türkçe Versiyonunun Geçerlilik ve Güvenirliliği

Müberra Tanrıverdi1, Fatma Karantay Mutluay2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
2İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: “Çocukluk Çağı Nörolojik Bozukluk Etki Ölçeği (ÇNBÖ)” 44 maddelik 1999’da Carol Camfield tarafından geliştirilmiştir. Değerlendirmenin skorlanması genel sağlık, ilişkiler, sosyal yaşam, okul-akademik başarı, çocuğun benlik saygısı, çocuğun kendi için umutları ve aile aktiviteleri başlıklarını içerir. Ölçeğin sonunda yaşam kalitesini sözel olarak sorgulayan 1 (çok kötü) – 6 (mükemmel) şeklinde skorlanan bir visüel analog skala yer alır. Bu çalışmada amacımız, ÇNB֒nin Türkçe validasyonunu araştırarak, ülkemizdeki epilepsili çocuklarda güvenirliliğini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Skalanın uygun validasyon adımlarını takip ederek Türkçe validasyonu yapıldı. Hastaların demografik bilgileri kaydedildi. İç yapı tutarlılığı ve test-tekrar test güvenirliliği hesaplandı. Cronbach alfa katsayıları, her maddenin tüm alt ölçekleri için ayrı ayrı ve ölçek ve madde-toplam korelasyon hesaplandı. test- tekrar test güvenilirliği için, skala başlangıç ve 2 hafta sonra aynı fizyoterapist tarafından tekrar uygulandı. Test tekrar test güvenirliği, 'geçerlik geçerliliği' için Pearson korelasyon testi kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Yirmi sekiz kız (%35), 52 erkek (%65) 80 hasta dahil edildi. Ortalama yaşları 6.94±1.453 yıl, doğum ağırlıkları 3049.42±520.309 gr idi. % 95 güven aralığı değerlendirmesinde Cronbach alfa 0.973-0.989 arasında; Intraclass Correlation Coefficiancy (ICC) ise 0.983 (r = 0.966; p = 0.000) bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ICNDS, Türkiye'de epilepsili çocuklarda fonksiyonların değerlendirilmesi için geçerli ve güvenilir bir ölçümdür.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Çocukluk Çağı Bozukluk Etki Ölçeği, validasyon.


Reliability and Validity of the Turkish Version of the Impact of Childhood Neurological Disability Scale in Children with Epilepsy

Müberra Tanrıverdi1, Fatma Karantay Mutluay2
1Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Bezmialem Vakıf University Faculty of Health Science, İstanbul, Turkey
2Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul Medipol University Faculty of Health Science, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: "Impact of Childhood Neurological Disability Scale (ICNDS)" was developed in 1999 by Carol Camfield. The assessment scored with the overall health, family, social environment, activity number of schools and the academic status of self-care situation, the question of family activities. At the end of assessment there is a visual scale for measure the quality of life ask the verbal score between 1 (very poor) -6 (excellent). Our aim in this study, ICNDS scale by translate the Turkish ensure the validity and reliability of our language, is used to make clinical trial in patients with epilepsy.
METHODS: The scale was translated into Turkish by following the appropriate translation steps. The demographic datas of patients were recorded. Internal structure consistency and test-retest reliability for reliability analysis were measured. Cronbach's alpha coefficients for all subscales, scale and item-total correlations were calculated. Test-retest reliability was assessed statistically using Pearson correlation test for validitywas investigated.
RESULTS: Twenty-eight girls(35%), 52 boys(65%) were included. Mean age was 6.94±1.453 year, mean birth weight was 3049.42±520.309 gr. In the 95% confidence 0.973-0.989 found that Cronbach's alpha; Intraclass Correlation Coefficient (ICC) 0.983 (r=0.966; p=0.000), respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The ICNDS is a valid and reliable measurement for assessing functions in children with epilepsy in Turkey.

Keywords: Epilepsy, Impact of Childhood Disability Scale, validation.


Müberra Tanrıverdi, Fatma Karantay Mutluay. Reliability and Validity of the Turkish Version of the Impact of Childhood Neurological Disability Scale in Children with Epilepsy. Epilepsi. 2017; 23(3): 97-102

Sorumlu Yazar: Fatma Karantay Mutluay, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale