ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 1       Yıl: 2019

Ekstratemporal Lob Epilepsilerinde Lateralizasyon/Lokalizasyonda Semiyoloji, Video-Elektroensefalografi Monitorizasyonu, Nörogörüntüleme ve Nöropsikolojik Fonksiyonlar [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-75547 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.75547  

Ekstratemporal Lob Epilepsilerinde Lateralizasyon/Lokalizasyonda Semiyoloji, Video-Elektroensefalografi Monitorizasyonu, Nörogörüntüleme ve Nöropsikolojik Fonksiyonlar

Aygül Güneş1, Aylin Bican Demir2, İbrahim Bora2, Nevin Türkeş2, Bahattin Hakyemez3, Feyzi Tamgaç4
1Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, Bursa, Türkiye
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD, Bursa,Türkiye
3Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji ABD, Bursa,Türkiye
4Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABD, Bursa,Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ekstratemporal lob epilepsi (ETLE) hastalarında epileptojenik alanı (EA) ortaya koymak amacıyla yüksek düzeyde lateralize/lokalize edici değere sahip semiyolojik bulguları belirlemek için Video-Elektroensefalografi Monitorizasyon (VEM), nörogörüntüleme, nöropsikolojik testler uygulanarak aralarındaki korelasyonu araştırmak hedeflenmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: ETLE nedeniyle 2006-2012 yılları arasında VEM Ünitesine yatırılan hastalar çalışmaya dahil edildi. 24-120 saat süre ile monitorize edilen 34 hastanın toplam 198 nöbeti iki gözlemci tarafından değerlendirildi. Hastalara epilepsi protokolüne göre anatomik lokalizasyon için kranial MRG, dirençli epilepsileri nedeni ile fonksiyonel lokalizasyon için PET-FDG çekimi yapıldı. Uzman psikolog tarafından frontal ve pariyetal lob lokalizasyonu için nöropsikolojik testler uygulandı.
BULGULAR: Semiyolojik bulgular ile EA lateralizasyonu hastaların %67.6’sında yapılabildi. Lateralize edici değeri en yüksek olan bulgular; versiyon, unilateral tonik aktivite, unilateral klonik aktivite; en düşük olan bulgular ise unilateral distoni, unilateral gülümseme, unilateral otomatizma ve duyusal auralar olarak saptandı. Semiyolojik bulgular ve anatomik-fonksiyonel odak ile iktal/interiktal EEG, nörogörüntüleme ve nöropsikolojik test sonuçları arasında hasta sayısı yetersiz olduğundan korelasyon analizi yapılamadı. Semiyolojik nöbet sınıflamasına göre saptanan EA ile diğer yöntemlerin saptadığı EA’nın birebir aynı olan sadece 3 hasta vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ETLE’lerde epileptojenik odağı ortaya koymanın multidispliner yöntemlere rağmen zor olduğu görüşünü destekler nitelikteydi. EA’yı ortaya koymada en çok destekleyici olabilen tanı yöntemlerinin sırasıyla interiktal/iktal EEG, nörogörüntüleme ve nöropsikolojik değerlendirme olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ekstratemporal lob epilepsisi, lateralizan/lokalizan bulgular, video-EEG monitorizasyon, multidisipliner yaklaşım


Semiology, Video-Electroencephalography Monitoring, Neuroimaging and Neuropsychological Functions in Lateralization/Localization in Extratemporal Lobe Epilepsies

Aygül Güneş1, Aylin Bican Demir2, İbrahim Bora2, Nevin Türkeş2, Bahattin Hakyemez3, Feyzi Tamgaç4
1Bursa Yuksek Ihtısas Training and Research Hospital, Neurology, Bursa,Turkey
2Uludağ University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Bursa, Turkey
3Uludağ University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Bursa, Turkey
4Uludağ University, Faculty of Medicine, Department of Nuclear Medicine, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Semiological signs having high value for lateralization/localization of epileptogenic area (EA) by video-electroencephalography monitoring (VEM), neuroimaging, and neuropsychological tests in patients with extratemporal lobe epilepsy (ETLE) and to investigate the correlation between these methods.
METHODS: Patients who were admitted to the VEM unit between 2006 and 2012 due to ETLE were enrolled. Totally, 198 seizures of 34 patients, who were monitored for 24-120 hours, were evaluated in detail by two observers. All patients underwent cranial magnetic resonance imaging(epilepsy protocol) for anatomic localization and f-fluorodeoxyglucose-positron emission tomography for functional localization due to resistant epilepsy. Neuropsychological tests were performed by an experienced psychologist for frontal and parietal lobe localizations.
RESULTS: Lateralization of EA using semiological signs could be performed in 67.6% of the patients. The signs having the highest lateralizing value were version, unilateral tonic activity, and unilateral clonic activity; lowest lateralizing value were unilateral dystonia, unilateral smiling, unilateral automatism, and sensorial aura. Nevertheless, there were only three patients (8.82%) having exactly the same EA detected by both semiological signs and other methods.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Identification of epileptogenic focus in ETLEs is difficult despite multidisciplinary methods. The most supportive diagnostic methods in identifying EA were in turn interictal/ictal EEG, neuroimaging, and neuropsychological evaluation.

Keywords: Extratemporal lobe epilepsy, lateralizing/localizing signs, video-electroencephalography monitoring, multidisciplinary approach
Sorumlu Yazar: Aygül Güneş, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale