ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Epilepsi Hastalarında Uyku Yapısının Polisomnografik Veriler Eşliğinde Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-74436 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.74436  

Epilepsi Hastalarında Uyku Yapısının Polisomnografik Veriler Eşliğinde Değerlendirilmesi

Gülin Sünter, Kadriye Ağan
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi hastalarında uyku bozuklukları ile ilişkili hastalıklar normal topluma göre daha sık rastlanırlar. Diğer taraftan epilepsi hastalığı ve epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar da uyku yapısında değişikliklere neden olabilirler. Bu çalışmada epilepsi hastalarının uyku özelliklerinin subjektif testler ile değerlendirilmesi ve polisomnografik inceleme ile uyku yapısının değerlendirilmesi ve bunun sağlıklı bireyler ile karşılaştırılması amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Epilepsi tanısı almış 29 hasta birey ile bilinen hiçbir hastalığı olmayan 25 sağlıklı gönüllü bireylere uyku kalitesini ve uyku bozukluğunu değerlendirmek üzere Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ), Uykusuzluk Şiddet İndeksi (UŞİ) uygulandı. Ayrıca uyku yapısını objektif olarak değerlendirebilmek için tüm hasta ve sağlıklı bireylere tüm gece video-polisomnografi tetkiki yapıldı.
BULGULAR: Epilepsi hastalarına yapılan uyku kalitesi, uykululuk ve uykusuzluk ile ilişkili testleri değerlendirildiğinde sırası ile, PUKİ 12.76±8.93, EUÖ 5.28±3,67, UŞİ 7,31±5,39 olarak saptandı. Polisomnografik veriler incelendiğinde epilepsi hasta grubunda uyku etkinliğinin azaldığı (p=0,046), uyku latansının kontrol grubuna göre kısaldığı (p=0,027) saptandı. Ayrıca epilepsi hastalarında NREM Evre 1 (p=0,001) ve REM evresi yüzdesinde azalma (p=0,001) mevcut iken NREM Evre 3 yüzdesinde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p=0,027).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uyku, bireysel değişkenliğe sahip olan dinamik bir süreçtir. Bireyin yaşı, sahip olduğu komorbiditeler, kullandığı ilaçlar ve hatta kullanılan uyku kayıt yöntemleri bu değişkenliğe neden olabilir. Epilepsi hastalığı ve epilepsi hastalığında kullanılan tedaviler de uyku yapısını değiştirebilirler. Sonuç olarak uyku ve epilepsi arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma gibi biz de uyku makroyapısında benzer farklılıklar saptadık. Ancak halen epileptik mekanizmaların ve antiepileptik ilaçların uykuyu nasıl etkilediği konusunda bilgi eksikliği mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, uyku yapısı, NREM uyku evresi, REM uyku evresi


Evaluation of Sleep Structure in Patients with Epilepsy

Gülin Sünter, Kadriye Ağan
Department of Neurology, Marmara University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Sleep disorders are more common in patients with epilepsy than in the health individuals. Also, epileptic syndromes and antiepileptic drugs can alter the structure of the sleep. The aim of this study was to determine the differences of sleep patterns in patients with epilepsy and healthy individuals with subjective tests and polysomnographic evaluation.
METHODS: The determination of sleep characteristics and the presence of sleep disorders was evaluated by using standard questionnaires and polysomnography (PSG) in 29 patients with epilepsy and 25 controls. Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Epworth Sleepiness Scale (ESS) and Insomnia Severity Index (ISI) were applied as standart questionnaires.
RESULTS: The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), ESS and ISI scores in adults with epilepsy were determined as 12.76±8.93, 5.28±3,67 and 7.31±5,39, respectively. We found reduction in the sleep efficiency (p: 0.046), decreased N1 sleep stage percentage (p: 0,001), decreased REM sleep stage percentage (p: 0,001), increased N3 sleep stage percentage (p: 0,012) in patients with epilepsy. Sleep latency was found shorter in patients with epilepsy than control group (p: 0,027).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The sleep structure has individual variability. Age, comorbidities, medication and sleep recording methods are some of the factors that cause this variability. Both epilepsy disease and drugs used in the treatment of epilepsy can alter the structure of sleep. As a result, we determined similar findings with studies investigating sleep macrostructure between adults with epilepsy and healthy individuals. However, there’s a still lack of knowledge about how epileptic mechanisms and antiepileptic drugs affect sleep.

Keywords: Epilepsy, sleep architecture, NREM sleep, REM sleep
Sorumlu Yazar: Gülin Sünter, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale