ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 3       Yıl: 2018

Türkiye’de Status Epileptikus Hastalarında Yataklı Tedavi Maliyeti [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-71601 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.71601  

Türkiye’de Status Epileptikus Hastalarında Yataklı Tedavi Maliyeti

Selda Keskin Guler1, Recep Sağlam1, Tahir Yoldaş1, Ummuhan Emektar1, Burcu Gökçe Çokal1, Sertaç Güler2, Hafize Nalan Güneş1
1Sağlık Blimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
2Sağlık Blimleri Üniversitesi, Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Status epileptikus(SE) mortalitesi yüksek acil nörolojik hastalıklardandır.Ülkemize ait tedavi maliyeti verileri bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı SE’nin yataklı tedavi masraflarının incelenmesidir. 
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak-Ağustos 2018 tarihleri arasında nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatırılarak tedavi edilmiş hastalar retrospektif olarak incelendi.Kesin SE tanısı konulan hastalar çalışmaya alındı.SE tanısı beş dakika veya daha fazla klinik ve/veya elektrografik nöbet aktivitesinin devam etmesi ve iki nöbet arasında bilincin açılmaması olarak kabul edildi.Hastaların demografik verileri, SE tipi, etyolojik faktörleri,kullanılan antiepileptik ilaçlar,klinikte ve yoğun bakımda yatış süreleri, yatış sürecinin toplam maliyeti ve ilaç maliyeti kaydedildi. 
BULGULAR: Yaş ortalaması 46,73 olan 15 hasta(kadın/erkek 4/11)incelendi.Yedi hastanın daha önceye ait epilepsi tanısı yoktu ve ilk nöbeti SE tarzındaydı.Nöbet sınıflaması;primer jeneralize konvülsif(n=5),fokal başlayıp jeneralize olan konvülsif(n=6),fokal motor(n=1) ve nonkonvulsif (n=3)SE'idi. Etyolojide ilaç uyumsuzluğu (n=4),sistemik enfeksiyonlar(n=4),geçirilmiş strok(n=2),akut strok(n=3),metabolik(n=1) ve iyatrojenik(n=1) nedenler saptandı.İki hasta takipleri sırasında eksitus oldu.Hastalar ortalama 5,7 gün nöroloji servisinde, 13,2 gün nöroloji yoğun bakım ünitesinde yatırıldı.Toplam tedavi maliyeti ortalama 22.202,86 TL ve ilaç gideri ortalama 4.630,73 TL olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsi hastalığının yatırılarak tedavi giderlerinin büyük oranı SE tedavisi ile ilişkilidir.Etyolojide akut santral sinir siteminin varlığı ve hastanın yaşının ileri olması tedavi maliyetini çok arttıran birer faktör olarak göze çarpmaktadır.Ülkemize ait daha geniş hasta sayılarını içeren maliyete katkı yapacak risk faktörlerinin incelendiği daha kapsamlı verilere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Status Epileptikus, Maliyet, Epilepsi


Cost of Inpatient Treatment of Patients with Status Epilepticus in Turkey

Selda Keskin Guler1, Recep Sağlam1, Tahir Yoldaş1, Ummuhan Emektar1, Burcu Gökçe Çokal1, Sertaç Güler2, Hafize Nalan Güneş1
1Health Sciences University, Ankara Training And Research Hospital, Department Of Neurology
2Health Sciences University, Ankara Training And Research Hospital, Department Of Emergency Medicine

INTRODUCTION: Status epilepticus(SE) is one of the emergency neurological diseases with high mortality.There is no data on cost of treatment of the SE in our country.The aim of this study was to investigate the cost of treatment of SE.

METHODS: Patients who were hospitalized inthe neurology intensive care unit between January and August 2018 were retrospectively evaluated.Demographic data,SE type,etiologic factors,antiepileptic drugs,duration of hospitalization,total cost of hospitalization and cost of medication(s) were recorded.

RESULTS: Fifteen patients(male/ female4/11) with a mean age of 46.73 were examined.Seven patients had no previous history of epilepsy and their first seizure was SE-like. Seizure classification was as follows: primary generalized convulsive(n=5),focal onset generalized convulsive(n=6),focal motor(n=1)and non-convulsive(n=3)SE.Medication mismatch(n=4),systemic infections(n=4),previous stroke(n=2),acute stroke(n=3),metabolic(n=1)and iatrogenic causes(n=1)were found inthe seizure etiology.Two patients died during follow-up.The mean time of patients’ hospitalization inthe neurology service and intensive care unit were 5.7 and 13.2days respectively.The mean total cost of the treatment was 22.202.86TL and the mean drug cost was 4.630.73TL.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The presence of acute central nervous system etiology and the advanced age of the patient are the two important factors that increase the cost very much.More comprehensive data are needed to investigate the risk factors that will contribute to the cost of larger patient numbers in our country.

Keywords: Status epilepticus, Costs, Epilepsy
Sorumlu Yazar: Selda Keskin Guler, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale