ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 3       Yıl: 2017

Tedaviye Dirençli Epilepsi Hastalarinda Zonisamidin Etkinliği ve Güvenilirliği: 3. Basamak Merkezin Klinik Deneyimi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-65477 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.65477  

Tedaviye Dirençli Epilepsi Hastalarinda Zonisamidin Etkinliği ve Güvenilirliği: 3. Basamak Merkezin Klinik Deneyimi

Songül Şenadım, Sezin Alpaydın Baslo, Betül Tekin Güveli, Hüseyin Sarı, H. Dilek Ataklı
SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Zonisamid (ZNS), parsiyel ve jeneralize nöbetleri olan epilepsi hastalarının tedavisinde kullanılan yeni nesil bir antiepileptik ajandır. Bu çalışmanın amacı hastanemiz takipli dirençli epilepsi hastalarının tedavisinde ZNS'nin güvenilirliğini ve etkinliğini araştırmaktır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, ZNS tedavisi altında olan, 45 dirençli epilepsi hastası dahil edildi. 6 aydan kısa süre ZNS tedavisi altında olan hastalar dışlandı. Yaş, cinsiyet, nöbet tipleri, muayene bulguları, MRG, EEG bulguları, eş zamanlı kullanılan ZNS dışı antiepileptik ilaç sayısı, nöbet sıklığında azalma ve ilaç yan etkileri kaydedildi.

BULGULAR: Yaşları ortalama 34,3±9,3 yıl olan 39 hasta değerlendirildi. Hastaların %74,4’ünde kompleks parsiyel nöbet (KPN) ve jeneralize tonik klonik nöbet (JTKN), %10,3’ünde yalnızca JTKN, %7,7’sinde yalnızca KPN, %5,2’sinde JTKN ve miyokloni, %2,6’sında ise JTKN, absans ve miyokloni mevcuttu. İzlemde 39 hastanın 19'unda, ilaç yan etkisi, nöbet sıklığında değişme olmaması ya da artış olması nedeniyle tedavinin sonlandırıldığı görüldü. 20 hasta tedaviye yanıt vermişti. Nöbet sıklığı; 1 hastada %25; 5 hastada %50; 7 hastada %75 oranında azalmıştı. 3 hastada nöbetsizlik sağlanmıştı. 4 hastada ise nöbet sıklığında bir değişiklik olmamasına rağmen nöbet süresi kısalmıştı. Tedaviye yanıtlı hastalar 7-80 ay arasında değişen sürelerde 100-400 mg/gün değişen dozlarda ZNS kullanmaktaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ZNS, merkezimizde dirençli epilepsi hastalarının ekleme tedavisinde güvenli, tolere edilebilir ve etkin bir seçenek olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Zonisamid, epilepsi, antiepileptik ilaç


Safety And Efficacy of Zonisamide in Refractory Epilepsy Patients: Clinical Experience from A Tertiary Center

Songül Şenadım, Sezin Alpaydın Baslo, Betül Tekin Güveli, Hüseyin Sarı, H. Dilek Ataklı
SBU Bakırköy Research And Training Hospital For Psychiatry, Neurology, Neurosurgery, Department Of Neurology, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Zonisamide (ZNS), is a newer generation antiepileptic drug used against partial and generalized seizures. The aim of this study is to investigate safety and efficacy of ZNS in refractory epilepsy patients under clinical follow-up of our center.


METHODS: A total of 45 patients were found eligible. 6 patients observed for less than six months were excluded. Age, gender, seizure types, neurological examination, MRI, EEG features, number of concomitant antiepileptic drugs, seizure reduction, and adverse effects were noted.

RESULTS: Remaining 39 patients with a mean age of 34.3±9.3 years were evaluated. Seizure types were; complex partial seizure (CPS) and generalized tonic-clonic seizure (GTCS) in 74.4%, GTCS in 10.3%, CPS in 7.7%, GTCS and myoclonia in 5.2%, GTCS, absence and myoclonia in 2.6%. 19 out of 39 patients stopped treatment due to; aggrevated seizures, unchanged seizure frequency or side effects. Seizure frequency reduction of 25% was noted in 1, 50% in 5, 75% in 7 patients. Three patients became seizure free. Shortening of seizure period was noted in 4 patients. Good clinical response was achieved in between 7-80 months' long treatment with 100-400 mg/day doses.
DISCUSSION AND CONCLUSION: ZNS is being used as safe, tolerable and effective add-on therapy alternative for refractory epilepsy patients in our center.

Keywords: Zonisamide, epilepsy, antiepileptic drug
Sorumlu Yazar: Songül Şenadım, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale