ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Rehber öğretmenlerin epilepsiye ilişkin bilgi ve davranışlarının incelenmesi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-65265 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.65265  

Rehber öğretmenlerin epilepsiye ilişkin bilgi ve davranışlarının incelenmesi

Ferahim Yeşilyurt
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi (sara) hastalığı okullarda sıklıkla karşılaşılan, öğrenci başarısını ve arkadaş ilişkilerini önemli biçimde etkileyen bir nörolojik hastalıktır. Epilepsili çocuklar zaman zaman okulda epilepsi nöbeti geçirmektedirler. Bu araştırmada rehber öğretmenlerin epilepsiye ilişkin bilgi ve davranışlarının incelenmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul’daki okullarda görev yapan 73 rehber öğretmen katılmıştır. Araştırma kapsamında verileri elde etmek üzere araştırmacı tarafından konu ile ilgili literatür bilgisinden yola çıkılarak hazırlanan 11 soruluk “Rehber Öğretmenlerin Epilepsiye İlişkin Bilgi Ve nöbet anındaki Davranışlarının Belirlenmesi” anketi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik tekniklerinden frekans, yüzde, aritmetik ortalama vb. kullanılmıştır.
BULGULAR: Rehber öğretmenlerin epilepsiyle ilgili bir eğitim almadıkları, bilgilerinin daha çok gazete dergilerden edindikleri, okuldaki epilepsi hastası öğrencileri bildikleri, bu bilgiyi aileden aldıkları görülmüştür. Ayrıca rehber öğretmenlerin epilepsili çocuklara destek olmada sorumlulukları olduğu ancak nöbet anında sorumluluklarının olmadığını düşündükleri, nöbete müdahale konusunda yeterli olmadıkları ve nöbet anındaki davranışlarında ciddi yanlışlıkların olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gününün büyük bir kısmını okul ortamında geçiren epilepsili öğrencilerin nöbet anında doğru müdahalelerin yapılması açısından rehber öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Bu doğrultuda Rehber öğretmenlerin epilepsiyle ilgili bilgi düzeyini artırmaya yönelik eğitim programları hazırlanmalıdır. Ayrıca Üniversite eğitim müfredatına epilepsi ile ilgili bilgiler eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Öğrenci, Rehber Öğretmen.


Investigating the Knowledge and Behavior of the Guidance Teachers about Epilepsy

Ferahim Yeşilyurt
Fatih Sultan Mehmet University

INTRODUCTION: Epilepsy is a neurological disorder that affects students' success and peer relations, which is often seen in schools. Students with epilepsy sometimes have epileptic seizures at school. In this study, it is aimed to investigate the knowledge and behavior of guidance teachers about epilepsy.
METHODS: Descriptive scanning method was used in the study. Sample of the study included 73 guidance teachers working in the schools in Istanbul. In order to obtain the data, "Determination of Knowledge and Behaviors of Guidance Teachers about Epilepsy Questionnaire" was used, which consists of 11 questions prepared by the researcher based on the literature. In the analysis of data, descriptive statistics such as frequency, percentage, arithmetic average etc. were used.
RESULTS: It was seen that the guidance teachers didn’t receive training on epilepsy, their information was mainly from newspaper and magazines, they knew the students with epilepsy at school and teachers received this information from the family. It has also been found that counselors think that they have responsibilities for supporting epileptic children but that they do not have responsibilities at the time of the seizure. Also, it has been found that guidance teachers don’t have enough information for neuropsychiatric intervention and they have serious errors in their behavior during seizures.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Guidance teachers have important tasks in order to make correct interventions during seizure for epileptic students who spend most of the day in the school environment. For thi reason, training programs should be prepared to increase the knowledge level of the guidance teachers about epilepsy. Information about epilepsy should also be added to the university curriculum.

Keywords: Epilepsy., Student., Guidance Teachers.
Sorumlu Yazar: Ferahim Yeşilyurt, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale