ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Gebelik ve Epilepsi: Nöbetlerin Takip ve Tedavisi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-53325 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.53325  

Gebelik ve Epilepsi: Nöbetlerin Takip ve Tedavisi

Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Gizem Gürsoy2, Kemal Tutkavul1, Yılmaz Çetinkaya1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi - Nöroloji Kliniği - İstanbul
2Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi - Nöroloji Kliniği - Hakkari

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi gebelerde migrenden sonra en sık görülen nörolojik hastalıktır. Bu dönemde seçilecek en uygun antiepileptik ilaç (AEİ) ile olası maternal ve fetal komplikasyonlar en aza indirilebilir. Bu çalışma, kliniğimizde tedavi edilen epilepsili gebelerin gebeliklik sürecinde prognozlarını ve antiepileptik tedavilerinin etkinliğini değerlendirmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2000 - Mayıs 2018 tarihleri arasında epilepsi kliniğinde muayene ve tedavi edilen 50 gebe hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların nöbet tipleri ve sıklıkları, kullanılan AEİ'lar ve gebelik süreçleri, tıbbi dosya kayıtlarına göre retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Epilepsi hastalığı olan 1965 hasta içinde, çalışmaya dahil edilen gebe hasta sayısı 50 (% 2.54), toplam gebelik sayısı 68 idi. 27 hastada (%54) jeneralize tipte nöbet izlendi. Hastaların % 57.1'inde nöbet sıklığında değişiklik yoktu. 40 hasta monoterapi ile tedavi edildi. En sık tercih edilen AEİ, 10 hasta ile Valproik Asit oldu. Hamilelik sırasında 10 hastanın günlük ilaç dozu arttırıldı ve en fazla doz artışı olan ilaç 4 hasta ile Lamotrijin idi. Fetal malformasyon açısından değerlendirildiğinde, sadece 1 bebekte spina bifida vardı ve ölü doğum yoktu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu hastane tabanlı çalışma, hamilelik sırasında nöbet sıklığının seyrini tahmin etmenin zor olduğunu göstermiştir. Epilepsili hamile kadınların, gebelik sürecini olası en düşük komplikasyon oranlarıyla geçirebilmeleri için, hamile hastaların takibi ve yakından izlenmesi kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Epilepsi, Antiepileptik İlaçlar, Fetal malformasyon


Pregnancy and Epilepsy: Monitoring and Treating the Seizures

Buse Rahime Hasırcı Bayır1, Gizem Gürsoy2, Kemal Tutkavul1, Yılmaz Çetinkaya1
1Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital - Neurology Department -İstanbul
2Hakkari Şemdinli State Hospital - Neurology Department - Hakkari

INTRODUCTION: Epilepsy is the second most common neurological disorder after migraine in pregnancy. The most suitable antiepileptic drug (AED) to be chosen in this period would minimize the possible maternal and fetal complications. The present study monitors the pregnancies and prognoses of the pregnant patients with epilepsy, who have been treated in our clinic, and evaluates the efficiency of the antiepileptic treatment.
METHODS: 50 pregnant patients were included in the study who examined and treated in the epilepsy clinic from January 2000 to May 2018. Seizure types and frequencies, AEDs used, and pregnancy processes of the patients were investigated retrospectively based on their medical file records.
RESULTS: Of 1965 patients with epilepsy, the number of pregnant patients included in the study was 50 (2.54%) while the total number of pregnancies was 68. 27 had generalized onset seizures. There were no changes in seizure frequency in 57.1% of patients. 40 patients were treated with monotherapy. The most frequently preferred AED was valproic acid with 10 patients. During pregnancy, daily dose was increased for 10 patients, and the drug with the highest increment was lamotrigine with 4 patients. Considering the births in terms of fetal malformation, only 1 infant had spina bifida and there were no stillbirths.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This hospital-based study showed that the course of seizure frequency during pregnancy is unpredictable. Following-up and monitoring the pregnant patients closely are of critical importance for pregnant women with epilepsy to have a healthier pregnancy with possible lowest complication rates.

Keywords: Pregnancy, Epilepsy, Antiepileptic Drugs, Fetal Malformation
Sorumlu Yazar: Buse Rahime Hasırcı Bayır, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale