ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 3       Yıl: 2017

Epilepsi Hastalarında İlaç Tedavisine Uyumun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-53244 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.53244  

Epilepsi Hastalarında İlaç Tedavisine Uyumun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri

Bora Gülay1, Mustafa Tansel Kendirli2, Serkan Demir2, Ali Rıza Sonkaya2, Mehmet Fatih Özdağ2
1Çorlu Devlet Hastanesi
2Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; epilepsili hastaların ilaç tedavisine uyumu ve bunun hastaların yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemek, sosyo-demografik ve hastalığa ilişkin özelliklerin ilaç uyumu ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini ortaya koymak amacıyla yapıldı.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma Ocak 2014 - Haziran.2014 tarihleri arasında, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroloji polikliniğine başvuran rastgele örneklem yöntemiyle seçilmiş 84 epilepsili hasta ile kendi kendine form doldurma ve yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirildi. Hastalarla ilgili veriler toplanırken; tanıtıcı ve hastalıkla ilgili bilgileri içeren hasta görüşme formu, ilaç uyumunu gösteren Morisky uyum ölçeği ve kısa form-36 (SF-36) yaşam kalitesi ölçeği kullanıldı.
BULGULAR: Sonuçlar değerlendirildiğinde; yüksek ilaç uyumuna sahip hastaların yaşam kalitesi ölçeğine göre, duygusal rol (p: 0.043), canlılık (p: 0.000), ruhsal sağlık (p: 0.002), genel sağlık (p: 0.000) bakımından anlamlı ölçüde daha yüksek skorlara sahip olduğu tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İlaç uyumu ve dolayısıyla yaşam kalitesi düşük gruplar göz önünde bulundurularak hastalarda ilaç uyumuna etki edebilecek faktörlerin birey bazında değerlendirilerek, varsa olumsuzlukların giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasını öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, İlaç uyumu, Yaşam kalitesi


Effects Of Medicatıon Adherence in Epilepsy Patients On Quality Of Life

Bora Gülay1, Mustafa Tansel Kendirli2, Serkan Demir2, Ali Rıza Sonkaya2, Mehmet Fatih Özdağ2
1Corlu State Hospital
2Sultan Abdülhamid Khan Training Hospital

INTRODUCTION: This study was prepared to observe epileptic patients on drug compliance and the effects of that on their quality of life, to reveal the effects of socio-demographic and disease-related characteristics on drug compliance and quality of life.
METHODS: This study was performed with self-filling and face-to-face interview method with 84 epileptic patients that selected by random sampling method from those applied to GATA Haydarpaşa Training Hospital, Neurology Polyclinic between January 2014 and June 2014. When data related to patients were collected; an introductive patient interview form, which contains information about the disease, the Morisky Medication Adherence Scale indicating the drug compliance and the short form-36 (SF-36) scale which measures Quality of Life were used.
RESULTS: When the results are evaluated; it have been found that patients with high drug compliance have significantly higher scores regarding emotional role (p: 0.043), viability (p: 0.000), mental health (p: 0.002) and general health (p: 0.000).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We recommend making efforts to eliminate the negativity, if there is any and to increase the quality of life by evaluating the factors that may influence drug compliance in patients on an individual basis considering low drug compliance therefore low quality of life groups.

Keywords: Epilepsy, medication adherence, quality of life
Sorumlu Yazar: Bora Gülay, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale