ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Kemik Mineral Yoğunluğu Azalmış Epilepsili Bireylerde Yürüme ve Dengenin Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-52533 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.52533  

Kemik Mineral Yoğunluğu Azalmış Epilepsili Bireylerde Yürüme ve Dengenin Değerlendirilmesi

Özlem Önder1, Rifat Reha Bilgin2, Nilden Kahyaoğlu3, Birgül Dönmez Balcı4
1Fethiye Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Muğla
2İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
3Hopa Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Artvin
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Kemik mineral yoğunluğu anormallikleri, dengenin bozulması ve hareket yeteneğinin kısıtlanması sonucu düşmeye neden olmaktadır. Düşme sonucu ortaya çıkan morbiditeler ise bireyin fonksiyonelliği ve yaşam kalitesinde kayıp yaratmaktadır.
Bu çalışmada epilepsili bireylerde kemik mineral yoğunluğunun; yürüme, denge ve düşme korkusu ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Epilepsi polikliniğimizde takipli 104 hasta T skoruna göre; normal, osteopeni, osteoporoz şeklinde üç gruba ayrıldı.
Hastaların parathormon, kalsiyum, fosfor, vitamin-D, vitamin-B12 ve folikasit düzeyleri değerlendirildi; Tinetti Yürüme ve Denge Testi(TYDT), Düşme Etkinlik Ölçeği(DEÖ), Kısa Kognitif Muayene, Beck Depresyon Ölçeği ve Neurocom Balance Master cihazında testler uygulandı.
BULGULAR: Osteoporoz grubunda; ilaç kullanım süresi ve DEÖ skorunun yüksek, TYDT skorları ve Vitamin-D düzeyinin düşük; sünger üzerinde göz kapalı dengenin daha bozuk olduğu ve sola dönüş salınım derecesinin arttığı; bitişik adım yürüme hızının azaldığı görüldü. Pearson analizinde hastalık başlangıç yaşı ile TYDT ve KKM skoru; ilaç kullanım süresi ile süngerde göz kapalı denge; DEÖ skoru ile göz açık denge arasında pozitif korelasyon; ilaç sayısı ve DEÖ skoru ile TYDT, KKM skoru ve bitişik adım yürüme hızı arasında negatif korelasyon saptandı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız osteoporotik epilepsili bireylerde yürüme ve denge bozukluğuna bağlı düşme riskinin poliklinik şartlarında yapılabilecek basit klinik testlerle ortaya konabileceğini ve bu doğrultuda alınacak önlemlerle hastalarımızın yaşam kalitesinin yükseltilebileceğini göstermesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: yürüme, denge, düşme, osteoporoz


Evaluation of Gait and Balance in Epileptics with Reduced Bone Mineral Density

Özlem Önder1, Rifat Reha Bilgin2, Nilden Kahyaoğlu3, Birgül Dönmez Balcı4
1Department of Neurology, Fethiye State Hospital, Muğla, Turkey
2Department of Neurology, Izmir Bozyaka Education and Training Hospital, Izmir, Turkey
3Department of Neurology, Hopa State Hospital, Artvin, Turkey
4School of Physiotherapy and Rehabilitation, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Bone mineral density abnormalities causes falls with balance imbalance and limited movement. By the results of falls, morbidities bring loss of functionality and quality of life. In this study we aimed to evaluate the relationship between bone mineral density and gait, balance, fear of fall.
METHODS: According to T score, 104 patients were seperated into three groups. Metabolic levels of serum were measured; Tinetti Gait and Balance Scale(TGBS), Falls Efficacy Scale(FES), Short Cognitive Examination(SCE), Beck Depression Scale and Neurocom Balance Master tests were used.
RESULTS: In the osteoporosis group; duration of medication and FES are high, TGBS score and levels of Vitamin-D are low; the eye-closed balance is more affected and degree of sway turning to the left is increased; tandem-walk speed decreased. Positive correlations between age of onset and TGBS,SCC scores; eye-closed balance and duration of medication; FES score and eye-open balance; negative correlations between the number of drugs and FES-TGBS-CCM scores and tandem-walk speed were found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study points that the risk of falling due to gait and balance abnormalities in osteoporotic epileptics can be demonstrated by simple clinical tests in outpatient clinics and the quality of life can be increased by the preventions to be taken in this direction.

Keywords: gait, balance, falls, osteoporosis
Sorumlu Yazar: Özlem Önder, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale