ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 2       Yıl: 2018

Acil Servise Nöbet Nedeniyle Başvuran Hastalarda Erken Dönem Mortalite ve İlk Nöbet-Tekrar Nöbetlerin Karşılaştırıması [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-47113 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.47113  

Acil Servise Nöbet Nedeniyle Başvuran Hastalarda Erken Dönem Mortalite ve İlk Nöbet-Tekrar Nöbetlerin Karşılaştırıması

Turgay Demir1, Kezban Aslan1, Gonca Köksaldı Şahin2, Zeynep Kekeç3, Hacer Bozdemir1
1Çukurova Üniversites Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Adana
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Hastanesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adana
3Çukurova Üniversites Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Acil servis başvurularının % 1-2’si nöbet geçirme nedeniyle başvuran hastalardan oluşmaktadır. Bu çalışmada acil servise ilk nöbet ya da rekürren nöbet nedeniyle başvuran hastalarda klinik ve demografik özelliklerin karşılaştırılması ve bu hastalarda kısa dönem mortalitenin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif olarak planlanan bu çalışmaya bir üniversite hastanesinin acil servisine Ocak 2015-Aralık 2015 arasında non-provoke nöbet nedeniyle başvuran hastalar alınmıştır. Başvuru nöbet sıklığına göre hastalar tek nöbet, sık nöbet ve status epileptikus olarak üç gruba ayrıldı. Demografik özellikler, özgeçmiş ve soygeçmiş özellikleri, nörolojik muayene, epilepsi risk faktörleri, nöbet tipi ve sıklığı, elektroensefalografi, nörogörüntüleme, hastaneye yatış oranı, ortalama yatış süresi ve kısa dönem mortalite veri fromuna kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya yaş ortalaması 40.10 ± 17.09 (18-86) olan toplam 125 hasta ( % 62.4’ü erkek, n = 78) alındı. Hastaların % 23.2’si (n =29) ilk nöbet nedeniyle başvurdu. Status epileptikus olgularında kısa dönem mortalite oranı % 7.69 idi. En sık elektroensefalografi bulgusu interiktal epileptik boşalımlar olarak dikkati çekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Acil servise nöbet nedeniyle başvuran hastalarda doğru ve hızlı tanı konulmalı, gerekirse yatış yapılarak nöbet gözlemlenmeye çalışılmalıdır. İlk nöbet ile başvuran hastalarda dikkatli bir değerlendirme ve erken dönemde antiepileptik tedavi başlanması hem nöbet tekrarını hem de status epileptikus ve onun yıkıcı bir komplikasyonu olan mortalite riskini azaltacaktır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, elektroensefalografi, ilk nöbet, mortalite non-provoke nöbet, status epileptikus


Short-term Mortality in Adult Patients with Seizure Admitted to The Emergency Department and Comparison of First and Recurrent Seizures

Turgay Demir1, Kezban Aslan1, Gonca Köksaldı Şahin2, Zeynep Kekeç3, Hacer Bozdemir1
1Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Neurology, Adana
2University of Health Sciences, Adana City Hospital, Department of Emergency Medicine
3Çukurova University, Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Adana

INTRODUCTION: Patients with seizures constitute 1-2% of all emergency department admissions. The purpose of this study was to compare demographic and clinical characteristics, and short-term mortality in patients admitted to the emergency department with unprovoked first and recurrent seizures.
METHODS: This prospectively planned study was conducted in a university hospital emergency department between January and December, 2015, with patients with unprovoked seizures. Demographic characteristics, neurological examination findings, etiological risk factors, seizure type and frequency, electroencephalography and neuroimaging findings, hospitalization rate, duration of hospitalization, short-term mortality, medical and family history data were recorded.
RESULTS: One hundred twenty-five patients (62.4% male, n = 78) with a mean age of 40.10 ± 17.09 years (18-86) were included in the study. The level of patients presenting due to first lifetime seizure was 23.2%. The short-term mortality rate in patients with status epilepticus was 7.69%. The most common finding at electroencephalography was interictal epileptic discharges.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Careful evaluation of cases presenting due to first lifetime seizure, and initiation of antiepileptic drug therapy in the early period will significantly reduce the risk of seizure recurrence and also prevent complications such as status epilepticus that can even result in mortality.

Keywords: Electroencephalography, emergency, first seizure, mortality, status epilepticus, unprovoked seizure
Sorumlu Yazar: Turgay Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale