ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Hippokampal malformasyonun epilepsi ve diğer yapısal beyin anomalileri ile ilişkisi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-39200 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.39200  

Hippokampal malformasyonun epilepsi ve diğer yapısal beyin anomalileri ile ilişkisi

Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz
Hacetttepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, epilepsi hastalarında ve epilepsisi olmayan kontrol grubunda hippokampal şekil, pozisyon ve oryantasyon anomalilerinin sıklığı ve bunun nöbet semiyolojisi, elektroensefalografi bulguları ve görüntüleme bulguları ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz elektronik kayıtları geriye dönük olarak incelenerek, temporal veya ekstratemporal epilepsisi olan 1040 hasta ve 300 epilepsisi olmayan birey çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastaların beyin manyetik rezonans görüntülemeleri yeniden incelenmiştir. Hippokampal şekil, pozisyon ve oryantasyon farklılıkları genel olarak hippokampal malformasyon (HM) terimi altında toplanmıştır. Hippokampal şekil, pozisyon ve oryantasyon farklılıkları 3 majör tipe ayrılmıştır.
BULGULAR: Epilepsi nedeniyle beyin MRG yapılan 1040 hastanın 168’inde (%16), 300 kontrol olgusunun 47’sinde (%15.6) HM saptandı. Hasta grubunun ortalama yaşı 15.1; kontrol grubundaki bireylerin ortalama yaşı ise 21.5 idi. En sık görülen HM tipi %60 (n: 130) ile Tip 1 HM iken, onu %22 (n: 47) ile Tip 2 HM ve %38 (n: 38) ile tip 3 HM takip etmekteydi. HM’ler %50 (n: 108) olguda solda, %43 (n: 73) olguda bilateral ve %7 (15) olguda sağda idi. Hasta grubunda %15 (n: 34) olguda kortikal gelişim malformasyonu, %17 (n: 38) olguda korpus kallozum disgenezisi saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: HM, epilepsisi olmayan kişilerde nadir değildir. HM tarafı ile temporal lob epilepsisi tarafı arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır. Tip 3 HM’lere genellikle gelişimsel beyin anomalileri eşlik etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hippokampal formasyon, epilepsi, temporal lob epilepsi


The relevance of hippocampal malformation with epilepsy and other structural brain abnormalities

Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz
Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Radiology, Ankara

INTRODUCTION: In this study, we aimed to investigate the frequency of hippocampal shape, position and orientation anomalies in epilepsy patients and healthy controls. In addition, its relationship with seizure semiology, electroencephalographic findings and other associated imaging findings.
METHODS: A retrospective investigation through our hospital electronic records was performed. 1040 patients with temporal or extratemporal epilepsy and 300 subjects of whom a diagnostic MRI was performed for conditions other than epilepsy were included in the study. Hippocampal shape, position, and orientation abnormalities were classified into 3 major types.
RESULTS: Hippocampal malformation (HM) was found in 168f 1040 patient group. In the control group, HM was detected in 47 of 300 cases. The most common type of HM was type 1 with 60%, followed by type 2 with 22% and type 3 with 38%. HMs were on the left in 50% of the cases, bilateral in 43% and on the right 7%. Evaluation revealed that malformation of cortical development in 34 and corpus callosum dysgenesis in 38 cases in the patient group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: HM is not an uncommon in non-epileptic controls. There is no significant correlation with laterality of HM between laterality of temporal lob epilepsy. Tip 3 HM is usually associated with developmental brain anomalies.

Keywords: Hippocampal formation, epilepsy, temporal lobe epilepsy
Sorumlu Yazar: Rahşan Göçmen, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale