ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 3       Yıl: 2017

Antiepileptik kullanan epilepsi hastalarında interiktal kardiyak repolarizasyon süresi sağlıklı bireylerden farklı mıdır? [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-29863 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.29863  

Antiepileptik kullanan epilepsi hastalarında interiktal kardiyak repolarizasyon süresi sağlıklı bireylerden farklı mıdır?

Kezban Aslan1, Ali Deniz2, Turgay Demir1, Buğra Karaaslan2, Hacer Bozdemir1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı- Adana
2Çukurova Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı- Adana

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi hastalarında ani kardiyak ölüm (SUDEP), peri-iktal ani kardiyopulmoner anormallikler sonucu gelişmektedir. Bu çalışmada monoterapi ( karbamazepin [KBZ], okskarbazepin [OKZ], valproik asit [VPA]) alan epilepsi hastalarında QTmin, QTmax ve QTd değerlerini sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırarak, epilepsi ya da farklı antiepileptik ilaçların bu parametreler üzerindeki etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, antiepileptik ilaç olarak monoterapi kullanan epilepsi tanılı yaş ortalaması 32.7 ± 11.4 (17-63) olan 78 ( %51.3’ü kadın) hasta ve yaş ortalaması 36.3± 13.6 (18-64) olan 71 ( % 56.3’ü kadın) sağlıklı birey dahil edildi. Elektrokardiyografide (EKG); en uzun ve en kısa QT intervalleri manuel olarak ölçüldü (QTmax, QTmin). Daha sonra her ikisi arasındaki fark (QTd) hesaplandı. Veriler SPSS 21.0 paket programı kullanılarak gruplar karşılaştırıldı.
BULGULAR: QTmin, QTmax ve QTd hasta grubunda, kontrol grubuna göre daha uzundu (p: 0.000, 0.000, 0.069, sırası ile ). Ayrıca hasta grubunda 20 olguda uzun QT değerinin olduğu, sağlıklı hiç bir bireyde ise uzun QT olmadığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma sonucunda, antiepileptik ilaç kullanan epilepsi hastalarında, kardiyak repolarizasyon parametrelerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğu belirlendi. Bu nedenle epilepsi hastalarında takipler sırasında EKG değerlendirmesinin önemli olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, SUDEP, EKG, QT dispersiyonu.


Is cardiac repolarisation time different in epilepsy patients on anti epileptic drug then health subject?

Kezban Aslan1, Ali Deniz2, Turgay Demir1, Buğra Karaaslan2, Hacer Bozdemir1
1Çukurova Univercity Faculty Of Medicine, Department Of Neurology-adana
2Çukurova Univercity Faculty Of Medicine, Department Of Cardiology- Adana

INTRODUCTION: Sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP) attributed to peri-ictal cardiopulmonary abnormalities. In the present study, epilepsy patients whose on monotherapy (carbamazepine [CBZ], oxcarbazepine [OXZ], valproic acid [VPA]) were compared with healthy control group in order to investigate the effects of epilepsy and various antiepileptic drugs on QTmax, QTmin, QTd.
METHODS: Seventy eight (51.3 % female) epilepsy patients with a mean age of 32.7 ± 11.4 (17-63) years and 71 ( 56.3 % female) healthy control group with a mean age of 36.3± 13.6 (18-64) years participated to the study. The shorter and longer QT measured on electrocardiography (ECG) findings, and then after differences between them (QTd) were calculated. SPSS 21.0 package programme was used to compare the findings among groups.
RESULTS: QTmin (p < 0.000), QTmax (p < 0.000) and QTd (p: 0.069) were longer then control group. On the other hand we found that, twenty of the epilepsy patients and non of the control subject have had long QT.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study we found that; cardiac repolarization parameters were different between epilepsy and healthy subject. This results showed importance of ECG controls at follow up of epilepsy patients.

Keywords: Epilepsy, SUDEP, ECG, QT dispersion.
Sorumlu Yazar: Kezban Aslan, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale