ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Epilepsi Tanısı Olan Annelerden Doğan Bebeklerde Malformasoynlar ve Neontalojik Sorunlar, Epilepsi tanısı Olan Kadınların Gebeliği Hangi Sorunlara Gebe? [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-26056 | DOI: 10.14744/epilepsi.2019.26056  

Epilepsi Tanısı Olan Annelerden Doğan Bebeklerde Malformasoynlar ve Neontalojik Sorunlar, Epilepsi tanısı Olan Kadınların Gebeliği Hangi Sorunlara Gebe?

selda keskin guler1, Dilek Kahvecioğlu2
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi varlığının ve tedavisinin gebelik boyunca maternal ve fetal sonuçlarının incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma retrospektif gözlemsel vaka-kontrol çalışması olarak tasarlandı.Çalışmaya 169doğum yapmış kadın ve bu kadınlardan doğan bebekleri alındı.Vaka grubu olarak yaş ortalaması 27.6 epilepsi tanısı olan gebe kadın(n=89)ve kontrol grubu olarak yaş ortalaması 27.5 olan epilepsi olmayan kadın(n=80)dahil edildi.
BULGULAR: Vaka grubunda istenmeyen gebelik daha fazlaydı(p<0.001).Gebelik komplikasyonları ve sezeryan sıklığı vaka grubunda sağlıklı annelere göre daha fazlaydı.Doğum zamanı vaka grubunda anlamlı derecede daha erkendi(p<0.01).Bebeklerde doğum komplikasyonu sıklığı,cinsiyeti,boy ve kiloları arasında fark saptanmadı.Doğumdan sonraki altıncı hafta kontrolünde kontrol grubundaki annelerin tamamı bebeklerini emzirirken vaka grubunda annelerin %11.4’ü(n=10) bebeklerini emzirmiyordu(p<0.05).Çalışma boyunca epilepsi grubunda 2 anne ve ciddi malformasoynu olan 1 bebek eksitus oldu.Doğum salonunda bebeklerde müdahale gerektirecek neonatolojik sorunlar vaka grubunda daha sıktı.Epilepsi tanısı olan kadınlarda Majör Konjenital Malformasoyon(MCM) sıklığı ilaç kullanmayanlarda %0,monoterapi grubunda %5.7,politerapi grubunda %8.3 saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her nekadar annelerin çoğunluğu sağlıklı bir gebelik geçirse ve sağlıklı bir bebeğe sahip olsa da bu çok özel hasta grubunda mortalite oranı,perinatal ve postnatal dönemde ciddi sorunların yaşanma riski epilepsisi olmayan kadınlara göre daha yüksektir.Neonatolojik problemler ve konjenital malformasyonlar bu bebeklerde daha sıktır.Bu hastaların,prekonsepsiyonel dönemi içerecek şekilde gebelik sırasında yakından takip edilmesi ve bebeklerin gerekli durumlarda üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde takip edilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Gebelik, Malformasyon, Antiepileptik İlaçlar, Yenidoğan


Malformations and Neonatal Problems in Babies of Mothers with Epilepsy. What are the Possible Problems in Women with Epilepsy During Pregnancy?

selda keskin guler1, Dilek Kahvecioğlu2
1Ankara Trainig And Research Hospital, Department Of Neurology, Ankara
2Ankara Trainig And Research Hospital, Department Of Neonatology, Ankara

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the effect of epilepsy and its treatment on maternal and fetal outcomes during pregnancy.
METHODS: The study was designed asa retrospective observational case-controlstudy.Onehundred sixty-nine pregnant women(PW) and their newborns were included.Thestudy group consistedof PW with epilepsy (PWWE)(mean age: 27.6years;n=89),and thecontrol group comprised PWwithout epilepsy(mean age: 27.5years;n=80).

RESULTS: In thePWWE,unintended pregnancy was found to be higher(p<0.001).Pregnancy complications and cesarean incidence were higher inthe PWWE than inthe control group.Time of birth was significantly earlier inthe PWWE(p<0.01).No significant difference was found between thegroups in terms of birth weight,height,sex of infants,and theincidence of birth complications.Inthe postpartum sixth week visit,all mothers inthe control group were nursing their infants,whereas 11.4%of thePWWE weren't nursing their infants(n=10)(p<0.05).During thestudy,two mothers,and one baby with severe malformation died.Theprevalence of major congenital malformations(MCMs) was found as 0% inthe drug-free group,5.7% inthe monotherapy group,and 8.3% inthe polytherapy group,respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although themajority of themothers withepilepsy have a healthy pregnancy and healthybaby,we found that themortality rate and risk of experiencing serious problems inthe perinatal and postnatal period were higher compared with thecontrols.Neonatal disorders and congenital malformations were morecommon in theseinfants.It’s important that these patients shouldbe followedup closely during thepre-conception,pregnancy,and postpartum periods,and infants should be followedup in tertiary neonatalintensive careunits when necessary.

Keywords: epilepsy, pregnancy, malformation, antiepileptic drugs, newborn
Sorumlu Yazar: selda keskin guler, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale