ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 2       Yıl: 2018

Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Levetirasetam Monoterapisinin Etkinliği [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(1): 13-18 | DOI: 10.14744/epilepsi.2016.22043  

Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Levetirasetam Monoterapisinin Etkinliği

Müjgan Arslan, Serdal Güngör, Betül Kılıç
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Nörolojisi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Levetirasetam çocuk ve erişkinde, özellikle fokal epilepsilerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan antiepileptik ilaçlardandır. Bu çalışmada, levetirasetam kullanan çocuk hastalarda ilacın monoterapide etkinlik ve güvenirliğini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, levetirasetam alan ve en az bir yıllık takibi olan 225 hasta alındı. Epilepsi tanısı, iki veya daha fazla provoke olmayan nöbet öyküsü ile kondu. Tüm olguların demografik özellikleri, günlük alınan levetirasetam dozu, önceden aldığı antiepileptik ilaçlar, nöbet şekli, nöbet etiyolojisi, ilaç yan etkisi kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya 95’i kız, 130’u erkek, toplam 225 hasta alındı. Hastaların 125’inde (%55.6) jeneralize, 90’ında (%40) fokal, 10’unda (%4.4) da diğer nöbet vardı. Olguların 186’sında (%82.7) nöbet sonlandı. Fokal ve jeneralize nöbeti olan hastalarda levetirasetam etkinliği açısından fark bulunmadı. Hastaların 18’inde (%8), en sık hırçınlık ve sinirlilik olmak üzere, yan etki gelişti. Yan etki ile ilaç dozu arasında ilişki bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Levetirasetam monoterapisi, çocukluk çağı epilepsilerinde görülen fokal ve jeneralize nöbetlerin tedavisinde etkindir. İlaç kesmeyi gerektirmeyecek kadar hafif ve geçici yan etkisi olması sebebi ile iyi tolere edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, etkinlik, epilepsi, levetirasetam; monoterapi; güvenirlik.


Efficacy of Levetiracetam Monotherapy in Childhood Epilepsy

Müjgan Arslan, Serdal Güngör, Betül Kılıç
İnönü University Medical Faculty, Department Of Pediatrics, Division Of Child Neurology

INTRODUCTION: Levetiracetam (LEV) is an antiepileptic drug approved particularly for treatment of focal seizures. The aim of this study was to investigate efficacy and tolerability of LEV monotherapy in pediatric patients.
METHODS: In the present study, records of 225 children (aged 1 month-18 years) treated with LEV and with follow-up for at least 1 year were evaluated. Diagnosis of epilepsy included history of 2 or more unprovoked seizures. Demographic characteristics, reason for antiepileptic treatment, dosage of levetiracetam, duration of treatment, antiepileptic drugs used previously, seizure type, seizure duration, cranial magnetic resonance images, electroencephalogram results, seizure etiology, and side effects of the drug were documented.
RESULTS: Total of 225 patients, 95 girls and 130 boys, were enrolled in the study. Of those, 125 (55.6%) patients had generalized seizures, 90 (40%) had focal seizures, and 10 (4.4%) had other type of seizures. In treatment, 186 (82.7%) patients remained seizure-free. There was no difference in effectiveness of LEV on partial or generalized epilepsy. Overall, 8 (18%) patients had adverse events. Most common side effects observed were irritability and nervousness. There was no relationship between drug dosage and side effects.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LEV monotherapy is effective in childhood epilepsy with focal or generalized seizures. It is well tolerated in spite of mild and transient side effects, which do not require drug discontinuation.

Keywords: Child, efficacy, epilepsy, levetiracetam; monotherapy; safety.


Müjgan Arslan, Serdal Güngör, Betül Kılıç. Efficacy of Levetiracetam Monotherapy in Childhood Epilepsy. Epilepsi. 2017; 23(1): 13-18

Sorumlu Yazar: Müjgan Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale