ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 2       Yıl: 2018

Bir Üniversitede Öğrenim Gören Sağlık Meslek Öğrencilerinin Epilepsiye Yönelik Bilgi ve Tutumları [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-21043 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.21043  

Bir Üniversitede Öğrenim Gören Sağlık Meslek Öğrencilerinin Epilepsiye Yönelik Bilgi ve Tutumları

Kubra Yeni1, Zeliha Tulek2, Nerses Bebek3, Aysel Cavusoglu3, Hatice Guven4, Nilay Simsek4, Aysem Yurtsven5, Meryem Kubas6, Betul Baykan3, Naz Yeni4, Emel Onal7, Candan Gurses3, Gulsum Ak5, Aysen Gokyigit3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Samsun, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, İstanbul, Türkiye
6İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
7İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı bir üniversitede sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin epilepsi hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma bir üniversitenin farklı sağlık meslek gruplarında öğrenim (tıp, hemşirelik, diş hekimliği, fizyoterapi, ebelik) gören 544 öğrenci ile gerçekleştirildi. Örneklem seçiminde tabakalı örnekleme yöntemi kullanıldı. Çalışmada Epilepsi Tutum Ölçeği ve epilepsi bilgi formu kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 544 öğrencinin %59.6’u kadın ve yaş ortalaması 21.7 idi. Örneklemin büyük çoğunluğu jeneralize tonik klonik nöbetleri tanıyabilmesine rağmen diğer nöbet çeşitleri hakkında bilgilerinin yetersiz olduğu saptandı. Epilepsi Tutum Ölçeği ortalaması 60.2 ±6.4 (range: 30-70) olarak bulundu. Tutum puanının cinsiyete göre farklılaşmadığı saptandı (p=0.732). Ancak ailesinde epilepsi hastası olan (p=0.004), nöbete tanık olan (p=0.05) ve üst sınıftaki öğrencilerin tutumlarının daha iyi olduğu belirlendi (p=0.004).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsiye karşı tutumları orta-iyi düzeyde olduğu sapatanan sağlık öğrencilerinin hala bazı konularda yetersiz bilgiye sahip olduğu görüldü. Epilepsi konusundaki bilgi yetersizliğini gidermek için her fakültenin müfredat programını gözden geçirmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: epilepsi, bilgi, tutum, sağlık meslek, öğrenci


Knowledge and Attitudes Towards Epilepsy Among Students of Health Occupations in a University

Kubra Yeni1, Zeliha Tulek2, Nerses Bebek3, Aysel Cavusoglu3, Hatice Guven4, Nilay Simsek4, Aysem Yurtsven5, Meryem Kubas6, Betul Baykan3, Naz Yeni4, Emel Onal7, Candan Gurses3, Gulsum Ak5, Aysen Gokyigit3
1Ondokuz Mayıs University, Faculty Of Health Science, Samsun, Turkey
2Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing, Istanbul, Turkey
3Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department Of Neurology, Istanbul, Turkey
4Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department Of Neurology, Istanbul, Turkey
5Istanbul University Faculty Of Dentistry, Istanbul, Turkey
6Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department Of Neurosurgery, Istanbul, Turkey
7Istanbul University Istanbul Medical Faculty Department Of Public Health, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to define knowledge and attitudes towards epilepsy among students of health occupations in a university.
METHODS: This descriptive study was conducted with a total of 544 university students from different health professions (medicine, nursing, dentistry, physiotherapy and midwifery) To select the sample of the study, stratified sampling method was used. In this study, Epilepsy Attitude Scale and epilepsy knowledge assessment form were used.
RESULTS: Among the 544 participants, 59.6% were female and the mean age was 21.7 years. While majority of the sample recognized a generalized tonic-clonic seizure, they did not know about other seizure types. The mean score of the Attitude Scale was 60.2 ± 6.4 (range: 30-70). The attitudes were not different between males and females (p=0.732). The students who had a family member with epilepsy (p=0.004) or witnessed a seizure (p=0.05) and had upper classes had a more positive attitude (p=0.004).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although, the sample of this study which consisted of students from health occupations had moderate to good attitude towards epilepsy; they still have lack of knowledge in particular areas. Each faculty needs to re-arrange their curriculum to fill this knowledge gap.

Keywords: epilepsy, knowledge, attitude, health occupations, student
Sorumlu Yazar: Zeliha Tulek, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale