ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 23      Sayı : 3       Yıl: 2017

Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-19327 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.19327  

Epilepsi Hastalarında Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Ve Psikiyatrik Tanılarının Gözden Geçirilmesi

Aylin Bican Demir1, Pınar Uzun Uslu1, Gülfer Atasayar1, Oğuzhan Kılınçel2, Cengiz Akkaya2, İbrahim Bora1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsili hastalarda, yaşamdan beklentilerle fiziksel, psikolojik ve sosyal kısıtlılık durumları arasındaki uyum ve dengenin derecesi yaşam kalitesinin düzeyini de belirlemektedir.Biz de çalışmamızda epilepsili hastalarda, yaşam kalitesi, psikiyatrik tanıları ile anksiyete ve depresyon üzerine etkisini araştırmayı hedefledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Epilepsi polikliniğinde anamnezleri, nörogörüntülemeleri, EEG’leri ve nöropsikometrik testleri ve psikiyatri konsültasyonları yapılan toplam 161 epilepsi hastası çalışmaya alındı. Hastalara SF-36 yaşam ölçeği, HAS ve HDS uygulandı.
BULGULAR: Nöbetlerin %30’u (49/161) jeneralize başlangıçlı tonik-klonik-miyoklonik nöbet, %29’u (48/161) fokal başlangıçlı motor nöbet, %23’ü (35/161) fokal başlangıçlı bilateral tonik-klonik nöbet, %18’i (29/161) fokal başlangıçlı non-motor nöbet olarak belirlenmiştir.DSM-IV’ e göre psikiyatri tanıları sırasıyla 41’inde depresif mizaçlı uyum bozukluğu, 38’inde major depresif bozukluk, 12’sinde konversif bozukluk, 12 distimik bozukluk, 5 hafif düzey mental retardasyon, 4 hastada başka türlü adlandırılamayan psikolojik bozukluk, 3 obsesif kompülsif bozukluk şeklindeydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsi de en sık gözlenen psikiyatrik bozukluğun da özellikle depresyon (%9-22) başta olmak üzere afektif hastalıklar olduğu bilinmektedir. Bizim çalışmamızda da hastalarda depresyon en sıklıkla rastlanan ko-morbid durum olup yaşam kalitesi ölçeğinde hastaların belirgin kayıp olduğu dikkati çekmiştir.
Sonuç: Yapılan kontrollerde hastaların eşlik eden sosyal ve psikiyatrik sorunlarına saptamak gerekli durumlarda psikiyatri konsültasyonu istemek, hastaların yaşam kalitesini arttırmada nöbet kontrolü kadar önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Yaşam Kalitesi, anksiyete, depresyon


Evaluation of Life Quality In Epilepsy Patients And Review of Psychiatric Diagnosis

Aylin Bican Demir1, Pınar Uzun Uslu1, Gülfer Atasayar1, Oğuzhan Kılınçel2, Cengiz Akkaya2, İbrahim Bora1
1Uludag University Department of Neurology
2Uludag University Department of Psychiatry

INTRODUCTION: The degree of harmony and balance between expectancies from life and physical, psychological and social limitations determine the level of life quality in epileptic patients. In our study the aim is to research the quality of life, psychiatric diagnosis of patients with epilepsy and the effects on anxiety and depression.
METHODS: A total of 161 epileptic patients, in whom medical history was obtained in the outpatient epilepsy clinic, and neuroimaging assessment, EEG, neuro-psychometric tests were made together with psychiatry consultation, were enrolled in the study.SF-36 and HAS and HDS were performed in patients.
RESULTS: 30% (49/161) had generalized onset tonic-clonic-myoclonic seizures, 29% (48/161) had focal onset motor seizures, 23% (35/161) had focal onset bilateral tonic-clonic seizure,18% (29/161) had identified as focal onset non-motor seizures..The psychiatric diagnoses were depressive adjustment disorder in 41, major depressive disorder in 38, conversion disorder in 12, dysthymic disorder in 12, mild mental retardation in 5, mental disorders not otherwise specified in 4, and obsessive compulsive disorder in 3 patients, according to DSM-IV criteria, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: To identify the accompanying social and psychiatric disorders of patients, and to consult with psychiatry when necessary during follow-up are as important as seizure control for increasing the quality of life of patients.

Keywords: Epilepsy, Quality of life, Anxiety, Depression
Sorumlu Yazar: Aylin Bican Demir, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale