ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 1       Yıl: 2020

Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon Sonuçları [Epilepsi]
Epilepsi. 2017; 23(3): 118-122 | DOI: 10.14744/epilepsi.2017.18189  

Uzun Süreli Video-EEG Monitörizasyon Sonuçları

Demet Arslan
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Uzun süreli video-EEG monitörizasyonu (VEM); epilepsi nöbetlerini sınıflamak, non-epileptik nöbetleri ayırt etmek ve nöbet başlangıç alanını saptamak gibi çok çeşitli durumlarda kullanılan faydalı bir tanı yöntemidir. Bu çalışmada epilepsi tanı ve ayırıcı tanısında VEM uygulamasının önemini vurgulamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dicle Üniversitesi Nöroloji Kliniği Video EEG Ünitesi’nde 2012-2016 yılları arasında yatmış olan hastaların VEM raporları retrospektif olarak incelendi. En az 24 saatlik kayıtlar dikkate alınarak toplam 245 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Ortalama kayıt süresi 3.3±1.3 gün idi. Doksan iki hastada (%37.5) klinik olarak nöbet gözlendi. Bunların 52’si (%21.2) epileptik, 40’ı (%16.3) non-epileptik nöbetler olarak değerlendirildi. Psikojen non-epileptik nöbet (PNEN) oranı %14 (36 hasta) olarak saptandı. İlk nöbetin kaydedilme zamanı ortalama olarak 1.6 gün idi. Otuz üç hastada (%13.4) interiktal EEG’de anormallik saptandı. Ortalama hastalık süresi 7.3 yıl idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepsi hastalarının tanısında anamnez, muayene, rutin EEG ile sınırlı kalındığında yanılma ihtimalinin olabileceğini, tedaviye dirençli olgularda PNEN ayırıcı tanısı için, nöbet tipi ve epileptik sendromun kesin tanısı için VEM yapılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Elektroensefalografi, epilepsi, video-EEG monitörizasyonu.


Outcome of Long-Term Video-EEG Monitoring

Demet Arslan
Department of Neurology, Dicle University Faculty of Medicine, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: Long-term video-EEG monitorization (VEM) is a diagnostic system used for many aims such as to categorize the epileptic seizures, to exclude the non-epileptic seizures, and to find the seizure onset zone. In this study, we aimed to emphasize the importance of VEM application in diagnosis and differential diagnosis of epilepsy.
METHODS: Data of the 245 patients that were hospitalized in video-EEG unit of Dicle University Neurology Department between 2012 and 2016 was retrospectively evaluated. The patients’ records had at least 24-hour duration.
RESULTS: Mean record duration was 3.3±1.3 days. Seizures that have clinically observed were detected in 37.5% (n=92) of the patients. Among them, 21.2% (n=52) of all was evaluated as epileptic seizures, 16.3% (n=40) were defined as non-epileptic seizures. The proportion of the psychogenic non-epileptic seizures (PNES) was 14% (n=36). The mean of the first seizure record time was 1.6 days. Interictal EEG abnormalities was determined in 13.4% (n=33) of the patients. The mean disorder duration was found as 7.3 years.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Having history, physical examination and routine EEG procedure are misleading factors for diagnosing the epilepsy, VEM is crucial technique to differentiate diagnoses in patients with intractable epilepsy, to exact diagnose of seizure type and epileptic syndromes.


Keywords: Electroencephalogram, epilepsy, video-electroencephalogram.


Demet Arslan. Outcome of Long-Term Video-EEG Monitoring. Epilepsi. 2017; 23(3): 118-122

Sorumlu Yazar: Demet Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale