ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 3       Yıl: 2018

Topiramat Kullanımının Beyinsapı İşitsel Uyartılmış Potansiyelleri Üzerine Etkisi [Epilepsi]
Epilepsi. 2007; 13(1): 25-28

Topiramat Kullanımının Beyinsapı İşitsel Uyartılmış Potansiyelleri Üzerine Etkisi

Pınar Çe, Pınar Çoban, Reha Bilgin, Muhteşem Gedizoğlu
İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

AMAÇ: Antiepileptik ilaçların nörotoksik etkilerini göstermede beyinsapı işitsel uyartılmış potansiyalleri kullanılmaktadır. Topiramatın(TPM) beyinsapı işitsel yolları üzerine etkisi konusunda literatürde herhangi bir veri yoktur. Biz bu konuyu aydınlatmak
amacıyla epilepsili hastalarda TPM başlamadan önce ve yaklaşık üç ay sonra beyinsapı işitsel uyartılmış potansiyal(BİUP) ölçümü yaptık.
YÖNTEMLER: Çalışmamızda TPM grubu, Karbamazepin (CBZ) grubu ve kontrol grubu bulunuyordu. CBZ
grubunun BİUP değerlerini kontrol grubunun BİUP değerleri ile ve TPM grubunun ölçümleri ile kıyasladık. TPM tedavi öncesi, tedavi sonrası ölçümleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hasta ve kontrol grubu olarak üç grubun yaşları benzerdi (sırasıyla p=0,29; p=0,92). TPM öncesi nöbet sayısı 10,38±8,63 iken yaklaşık 3,30±95 (min1,5 ay, maksimum 6) ay sonra nöbet sayısı 4,38±6,86 idi (p=0,001). TPM öncesi ile TPM sonrası BİUPlarda istatistiksel olarak fark saptanmadı (I.dalga için p=0,86; III.dalga için p=0,72;V.dalga için p=0,19; I-III interpik latansı(ipl) için p=0,97; III-V ipl için p=0,27; I-V ipl için p=0,38). CBZ grubu ile TPM grubu arasında anlamlı fark bulunamadı. CBZ grubunda I-IIIipl ve TPM grubu tedavi sonrası kontrol grubu ile kıyaslanınca I-V interpiklatansı anlamlı olarak uzun bulundu (sırasıyla p=0,03; p=0,0003).
SONUÇ: Sonuç olarak, epilepsi hastalarında beyinsapı işitsel iletimlerinde normale göre uzama bulunmuş ancak TPM’ın tedaviye eklenmesi bir fark yaratmamıştır. TPM nöbet kontrolü üzerine etkili ve beyinsapı işitsel yolları üzerine etkisiz bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Topiramat, beyinsapı işitsel uyartılmış potansiyalleri, karbamazepin, nörotoksisite


The Impact of Topiramate on Brainstem Evoked Potentials

Pınar Çe, Pınar Çoban, Reha Bilgin, Muhteşem Gedizoğlu
İzmir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği

OBJECTIVE: The brainstem auditory evoked potentials (BAEP) have been used to determine the neurotoxicity of antiepileptic drugs. In the literature, there is no data about the effect of topiramate (TPM) on brainstem auditory pathways. We evaluated BAEP of patients with epilepsy before and after three months of TPM administration to clarify this subject.
METHODS: Our group consisted of TPM, carbamazepin (CBZ) and control groups. We compared the BAEPs of CBZ group with control, and TPM groups. We compared BAEPs of TPM group before and after TPM administration.
RESULTS: The ages of the patients and control groups in three groups were similar (p=0,29 and p=0,92). While the seizure frequency was 10,38±8,63 per month before TPM treatment and after 3,30±95 months treatment (min1, 5month, max 6months) it decreased to 4,38±6,86 per month (p=0,001). There was no statistical difference between the BAEPs of TPM group before and after therapy (for I.wave p=0,86; for III.wave p=0,72; for V.wave p=0,19; I-III interpeak latancy(ipl) p=0,97; for III-V ipl p=0,27; for I-V ipl p=0,38). There was no significant difference between CBZ and TPM groups. When comparing CBZ group with control group I-III ipl and TPM group with the control group I-Vipl was found to be longer (p=0,03; p=0,0003.
CONCLUSION: Brainstem auditory transmission was longer among patients with epilepsy; compared to control groups but in addition of TPM to the treatment caused no change in that TPM is shown to be effective on seizure frequency and have no effect on brainstem auditory pathways.

Keywords: Topiramate, brainstem auditory evoked potentials, carbamazepine, neurotoxicity


Pınar Çe, Pınar Çoban, Reha Bilgin, Muhteşem Gedizoğlu. The Impact of Topiramate on Brainstem Evoked Potentials. Epilepsi. 2007; 13(1): 25-28

Sorumlu Yazar: Pınar Çe


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale