ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 1       Yıl: 2019

Epilepside Hastalığın Gizlenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-09825 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.09825  

Epilepside Hastalığın Gizlenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi

Fettah Eren1, Şerefnur Öztürk2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Epilepsi ile ilişkili toplumsal damgalanma öncelikle hastalığın gizlenmesine sebep olur. Bu birçok nöropsikiyatrik bozukluk ile birliktedir. Uyku ise epilepsi ve nöbetleri etkileyen önemli bir unsurdur. Bu çalışmada epilepside hastalığın gizlenmesi, uyku bozukluğu ve bunlarla ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Nöroloji polikliniğine başvuran 95 primer epilepsi hastası değerlendirildi. Demografik ve klinik özellikler kaydedildi. 17 sorudan oluşan hastalığı gizleme ölçeği ve 24 sorudan oluşan Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği uygulandı.
BULGULAR: Çalışmada 44 (%46.3) kadın ve 51 (%53.7) erkek epilepsi hastası vardı. Hastalığı gizleme ölçeği puanı ortalaması 57.09±8.96, Pittsburgh uyku kalitesi ölçeği ortalaması 8.12±3.09 idi. Uyku latansı belirgin uzamış, uyku etkinliği ve gündüz fonksiyonları bozulmuştu. Gençlerde uyku bozukluğu daha fazlaydı (p<0.05, r: 0.50). Yaş ile hastalığı gizleme durumu arasında negatif korelasyon (p<0.05, r: 0.65); hastalığı gizleme durumu ile uyku bozukluğu arasında pozitif korelasyon saptandı (p<0.05, r: 0.54).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Epilepside hastalığın gizlenmesi uyku kalitesini olumsuz etkilemektedir. Yaş azaldıkça hastalığın gizlenmesi ve uyku bozukluğu artmaktadır. Bu yüzden özellikle genç epilepsi hastaları daha dikkatli değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, uyku bozukluğu, hastalığın gizlenmesi, stigma


Evaluation of Concealment of Illness and Sleep Disorder in Epilepsy

Fettah Eren1, Şerefnur Öztürk2
1University of Health Sciences, Konya Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Konya, Turkey
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Konya, Turkey

INTRODUCTION: The social stigma related with epilepsy primarily causes the concealment of illness. It is associated with many neuropsychiatric disorders. Sleep is an important factor affecting epilepsy and seizures. In this study, it is aimed to evaluate concealment of illness, sleep disorder and related factors in epilepsy.
METHODS: Ninety-five primary epilepsy patients who referred to the neurology outpatient clinic were included. Demographic and clinical characteristics of patients were recorded. Concealment of illness scale consisting of 17 questions and Pittsburgh sleep quality scale consisting of 24 questions were administered.
RESULTS: There were 44 (46.3%) female and 51 (53.7%) male epilepsy patients in the study. The mean score of concealment of illness scale was 57.09±8.96 and Pittsburgh sleep quality scale was 8.12±3.09. Sleep latency was significantly prolonged, sleep activity and daytime functions were impaired. Sleep disorder was higher in young people (p<0.05, r: 0.50). Negative correlation between age and concealment of illness (p<0.05, r: 0.65); positive correlation between concealment of illness and sleep disorder were detected (p<0.05, r: 0.54).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The concealment of illness affects sleep quality negatively in epilepsy. As the age decreases, concealment of of illness and the sleep disorder increase. Therefore, especially young epilepsy patients should be evaluated more carefully.

Keywords: Epilepsy, sleep disorder, concealment of disease, stigma
Sorumlu Yazar: Fettah Eren, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale