ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 2       Yıl: 2019

Beyin Tümörü Olan Hastalarda Status Epileptikus [Epilepsi]
Epilepsi. Baskıdaki Makaleler: JTES-04834 | DOI: 10.14744/epilepsi.2018.04834  

Beyin Tümörü Olan Hastalarda Status Epileptikus

Gülin Sünter1, Ayça Gül Güngördü2, İpek Midi1, Kadriye Ağan1, Canan Aykut Bingöl3
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Acıbadem International Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Status epileptikus (SE), yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olan tıbbi ve nörolojik acil bir durumdur. Farklı etyolojiler ile ortaya çıkabilir. Bu çalışmada status epileptikus veri tabanımızda beyin tümörü olan hastalarda SE tipini değerlendirmeyi, primer ve metastatik beyin tümörlerinin ve SE tipinin tedaviye yanıt ve mortalite üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Veritabanımızda klinik ve elektrofizyolojik olarak SE tanısı almış beyin tümörü olan bireylerin verileri incelendi. Hastaların demografik verileri, SE alt tipleri, SE epizodlarının tedaviye yanıtları ve mortalite oranları kayıt edildi.
BULGULAR: Tüm veri tabanımızı incelediğimizde 38 (%14) hastada SE epizodlarının etyolojisini intrakraniyal tümörler oluşturmaktaydı. Yirmi üç (%60) epizod Konvulsif SE idi. SE epizodları ile intrakranial tümörlerin primer veya metastatik olması arasındaki ilişki incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamadı (p=0,76). Epizodların %40’ı (n=15) uygun tedaviye rağmen refrakter kalmıştır. Hastaların 6 tanesi hastanede ex olmuştur. Tedaviye refrakterlik ile mortalite arasındaki ilişki incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p=0,737).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Beyin tümörlü hastalarda en sık rastlanan SE tipi KSE’tur. Beyin tümörlü olan hastalarda görülen SE epizod mortalitesinin daha yüksek olmasının sebebi tümörlü hastalarda eşlik edebilen sistemik komplikasyonlardır. Ayrıca bu hastalarda mevcut olabilecek bilinç değişiklikleri tümör progresyonu, ödemi ile ilişkilendirilip, NKSE kliniği akla gelmediği durumda tanı süresi uzamakta bu da mortalitenin artmasına neden olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Status epileptikus, beyin tümörleri, mortalite


Status Epilepticus in Patients with Brain Tumours

Gülin Sünter1, Ayça Gül Güngördü2, İpek Midi1, Kadriye Ağan1, Canan Aykut Bingöl3
1Department of Neurology, Marmara University, İstanbul, Turkey
2Acıbadem International Hospital, Istanbul, Turkey
3Department of Neurology, Yeditepe University, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: Status epilepticus (SE) is a medical and neurological emergency with high morbidity and mortality. It may occur with different etiologies. In this study, we aimed to evaluate the type of SE episodes in patients with brain tumors in our status epilepticus database and to determine the effect of primary and metastatic brain tumors and SE type on response to treatment and mortality.
METHODS: In our database, the data of individuals with brain tumors diagnosed clinically and electrophysiologically were evaluated. Demographic features, SE subtypes, response to treatment and mortality rates were recorded.
RESULTS: We evaluated 38 (14%) SE episodes in patients with intracranial tumors in our database. Convulsive SE (CSE) was the most common type of SE episodes, occuring in 23 (60%) episodes. There were no statistically significant correlation between the SE episodes and intracranial tumor types( p=0.76). 40% (n =15) of episodes remained refractory despite appropriate treatment. Six patients died in hospital. When the relationship between refractoriness and mortality was examined, no statistically significant relationship was found (p=0.737).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most common type of SE episodes in patients with brain tumors was CSE. The reason for the higher mortality of SE episodes seen in patients with brain tumors is systemic complications that may accompany patients with tumors. In addition, the changes in awareness of the patients with brain tumors may misdiagnosed as they have tumor progression and edema, and if the NCSE does not come to mind, the duration of the diagnosis is prolonged and this leads to higher mortality.

Keywords: Status epilepticus, brain tumours, mortality
Sorumlu Yazar: Gülin Sünter, Türkiye


ARAÇLAR
Düzeltilmemiş Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale