ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 24      Sayı : 1       Yıl: 2018

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Yavru sıçanlarda lamotrijin ve valproatın davranış ve pentilentetrazol ile oluşturulan nöbetler üzerine etkileri
Comparison of the effects of lamotrigine and valproate on the pentylenetetrazole-induced seizures and behaviour of immature rats
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Ayşegül Küçük, Asuman Gölgeli
doi: 10.14744/epilepsi.2018.55477  

2.
Pentilentetrazol ile indüklenen kindlingin matür ve immatür sıçan davranışları, emosyonel öğrenme, beyin ve serum nitrik oksit seviyesine etkisi
Effects of pentylenetetrazol-induced kindling on mature and immature rat behavior, emotional learning and levels of nitric oxide in brain and serum
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Derya Deniz Kanan, Murat Kanbur, Asuman Gölgeli, Ahmet Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2018.73745  

3.
Ekstratemporal Lob Epilepsilerinde Lateralizasyon/Lokalizasyonda Semiyoloji, Video-Elektroensefalografi Monitorizasyonu, Nörogörüntüleme ve Nöropsikolojik Fonksiyonlar
Semiology, Video-Electroencephalography Monitoring, Neuroimaging and Neuropsychological Functions in Lateralization/Localization in Extratemporal Lobe Epilepsies
Aygül Güneş, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora, Nevin Türkeş, Bahattin Hakyemez, Feyzi Tamgaç
doi: 10.14744/epilepsi.2018.75547  

4.
Akut iskemik inmeli hastalarda erken nöbetler: insidans, prediktif faktörler ve prognoz üzerine etkisi
Early seizures in patients with acute ischemic stroke patients: incidence, predictive factors and clinical outcome
Seyda Erdoğan, Mine Hayriye Sorgun, Zeynep Kuzu, Rezzak Yılmaz, Müge Kuzu, Çağrı Ulukan, Hafize Çotur Levent, İnci Şule Özer, Sabiha Tezcan, Sefer Rzayev, Volkan Yılmaz, Canan Togay Işıkay
doi: 10.14744/epilepsi.2018.97769  

5.
Kemik Mineral Yoğunluğu Azalmış Epilepsili Bireylerde Yürüme ve Dengenin Değerlendirilmesi
Evaluation of Gait and Balance in Epileptics with Reduced Bone Mineral Density
Özlem Önder, Rifat Reha Bilgin, Nilden Kahyaoğlu, Birgül Dönmez Balcı
doi: 10.14744/epilepsi.2018.52533  

6.
Epilepsi hastalarında interiktal başağrısı sıklığı
Prevalence of prevalence of interictal headache in epileptıc patients
Gökhan Özer, Yasemin Ünal, Gülnihal Kutlu, Yasemin Gömceli, Levent İnan
doi: 10.14744/epilepsi.2018.26928  

7.
Hippokampal malformasyonun epilepsi ve diğer yapısal beyin anomalileri ile ilişkisi
The relevance of hippocampal malformation with epilepsy and other structural brain abnormalities
Rahşan Göçmen, Kader Karlı Oğuz
doi: 10.14744/epilepsi.2018.39200   (52 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Absans Epilepsisinin Patofizyolojisinde Hiperpolarizasyon ile Aktive olan Siklik Nükleotid Kapılı Kanalların (HCN) rolü
The Role of The Hyperpolarization-Activated Cyclic Nucleotide-Gated Channels (HCN) in The Pathophysiology of Absence Epilepsy
Melis Yavuz, Filiz Onat
doi: 10.14744/epilepsi.2018.03371  

OLGU SUNUMU
9.
Lakozamid Tedavisine Yanıtlı Frontotemporal demansa Bağlı Epilepsia Parsiyalis kontinua Olgusu
A Frontotemporal Dementia with Epilepsia Parsiyalis Continua Responding Lacozamid Treatment
Yasemin Dinç, Gönül Çelik Akdağ
doi: 10.14744/epilepsi.2018.30092  

10.
Arı Sokması Sonrası Epileptik Nöbet;Olgu Sunumu
Epilepsy After Bee Sting;Case Report
Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Tülay Tan, Handan Işın Özışın Karaman
doi: 10.14744/epilepsi.2018.35693  

11.
Sigara bırakmada kullanılan yavaş salınımlı bupropionun erken dönem ve terapötik dozda neden olduğu nöbet
Seizure induced by extended-release bupropion used for smoking cessation at early term and therapeutic dose
Zeynep Özözen Ayas, Aslı Aksoy Gündoğdu
doi: 10.14744/epilepsi.2018.04796  

12.
Geç Yaşta Tanı Konan, Psikiyatrik Yakınmaların ve Statusun Eşlik Ettiği Sturge Weber Sendromu: Olgu Sunumu
A Sturge Weber Syndrome Diagnosed at Late Age, Associated with Psychiatric Complaints and Status: Case Report
Hilal Taştekin Toz, Eren Gözke, Boran Can Saraçoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2017.20438  

13.
Bant Heterotopi ve Lennox Gastaut Sendromu: Olgu Sunumu
Band Heterotopia and Lennox Gastaut Syndrome: A Case Report
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan
doi: 10.14744/epilepsi.2018.36349  

14.
Levetirasetam ile ortaya çıkan stuttering priyapizm
Stuttering priapism associated with levetiracetam
Mehmet Taylan Peköz, Hacer Bozdemir, Ümit Satılmış, Kezban Aslan
doi: 10.14744/epilepsi.2017.14632  Hızlı Arama

 

Copyright © 2018 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale