ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 3       Yıl: 2019

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tuberosklerozla Birlikte Görülen Jelastik Epilepsi Olgusu: EEG'yle Uyumlu Lezyon Nerede?
A Case of Gelastic Epilepsy Associated with Tuberosclerosis: Where is the Lesion Corresponding to EEG?
Nur Turkmen, Bülent Oğuz Genç
doi: 10.14744/epilepsi.2019.72677  Sayfa 0

2.
Tek Jeneralize Nöbet Öyküsü: Status Epileptikus Benzeri Bir EEG
A Single Generalized Seizure History: An EEG Like as Status Epilepticus
Dilara Mermi Dibek, Arzu Maharramova, PINAR TAMER, IBRAHIM OZTURA, Barış Baklan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.27870  Sayfa 0

3.
Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaçlar ve D Vitamini Eksikliği İlişkisi
Association of Vitamin D Deficiency with Antiepileptic Drugs in Patients with Epilepsy
Oya Öztürk, Elif Söylemez, Sezin Alpaydın Baslo, Duygu Aksoy, Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2019.83788  Sayfa 0

4.
Epilepsi hastalarında levetirasetam tedavisinin otonom sinir sistemi fonksiyonları üzerine etkileri
Effects of levetiracetam treatment on the autonomic nervous system functions in epilepsy patients
Dilek Yılmaz, Burhanettin Çiğdem
doi: 10.14744/epilepsi.2019.60490  Sayfa 0

5.
Temporal Lop Epilepsili Olgularda Preoperatif Tetkik Sonuçlarının Prognoz ve Patoloji Sonuçları İle Korelasyonunun Değerlendirilmesi
Evaluating the Correlation Between Preoperative Examination Results, Prognosis, and Pathology Results inTemporal Lobe Epilepsy Patients
Meltem Karacan Gölen, İrem yıldırım, Özgür Akdemir, Ali Yusuf Oner, Gökhan Kurt, Erhan Bilir
doi: 10.14744/epilepsi.2019.04127  Sayfa 0

6.
Çocuklarda Epilepsi Nöbetlerinin Hastane Dışında Yönetilmesine Yönelik Verilen Eğitimlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi
Evaluation of The Effectiveness of The Education Program for The Management of Seizures Out of Hospital in Children Who Have Epilepsy: Systematic Review of Randomized Control Trials
Fatma Dilek Turan Gürhopur, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/epilepsi.2019.43043  Sayfa 0

7.
Temporal lob epilepsisinde semiyolojinin lateralizasyon değeri
Lateralizing value of semiology in temporal lobe epilepsy
Sabiha Türe, Mete Uluçay, Tülay Kurt İncesu, GALIP AKHAN
doi: 10.14744/epilepsi.2019.94899  Sayfa 0

8.
Epilepsi Nöbeti ile İlişkili Postiktal Sendrom
Postictal Syndrome Associated with Epileptic Seizure
Zeynep Ece Kaya Güleç, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2019.25582  Sayfa 0

9.
Temporal Lob Epilepsilerinde Cerrahi sonrası Bilişsel Bozuklukların Rehabilitasyonu; Bir Protokol Önerisi
Rehabilitation of Cognitive Disorder After Temporal Lobe Epilepsy Surgery; Proposal for a Protocol
Mevhibe Sarıcaoğlu, Özden Erkan Oğul, Cigdem Ozkara, Lütfü Hanoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2019.92259  Sayfa 0

10.
Pentilentetrazol ile oluşturulan deneysel status epilepitikus modelinde parasetamolün, beyin elektriksel aktivitesine olan ektisinde hipoterminin yeri
The importance of hypothermia in the effect of paracetamol on the electrical activity of the brain in pentylenetetrazole induced experimental status epilepticus in rats
Semiha Kurt, Hatice AYGUN, Şeyma Özsoy, Betul Cevik, Durdane Aksoy, Orhan Sümbül
doi: 10.14744/epilepsi.2019.58672  Sayfa 0

11.
Elektroensefalografi (EEG) ve senkop: retrospektif bir çalışma
Electroencephalography (EEG) and syncope; a retrospective study
Bahar Say, Ayşe Yıldız, Murat Alpua, Ufuk Ergün
doi: 10.14744/epilepsi.2020.36036  Sayfa 0

12.
Dirençli fokal epilepside lakozamid ek tedavisi: 3. Basamak merkez tecrübemiz
Lacosamide add-on treatment in refractory focal epilepsy: experience of a single tertiary center
Aslı Akyol Gürses, EMINE GENÇ, BÜLENT OGUZ GENÇ
doi: 10.14744/epilepsi.2020.04274  Sayfa 0

13.
Pediatrik Hipotalamik Hamartomlu Olgularda Cerrahi Sonuçlarımız
Surgical Outcome of Pediatric Patients with Hypothalamic Hamartoma
Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.65982  Sayfa 0

14.
Türkiye’de referans bir epilepsi merkezinde erişkin rutin EEG laboratuvarının EEG profili
The EEG profile of an outpatient adult EEG laboratory of one of the reference epilepsy center in Turkey
Filiz Azman İste, Doğan Dinç Öge, F. IRSEL TEZER FILIK, Serap Saygi
doi: 10.14744/epilepsi.2020.09815  Sayfa 0

ARAŞTIRMA
15.
Temporal lob epilepsili hastalarda nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi
Assessment of neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios in patients with temporal lobe epilepsy
Oguz Baran, Taha Şükrü Korkmaz, Rahsan Kemerdere, Eren Fatma Akcil, Seher Naz Yeni, Mustafa Uzan, Taner Tanriverdi
doi: 10.14744/epilepsi.2019.65902  Sayfa 0

16.
Hipokampal skleroz ile ilişkili Mezial temporal lob epilepsili hastalarda koku duyusunun değerlendirilmesi
Impaired olfactory function in patients with mesial temporal lobe epilepsy associated with hippocampal sclerosis
Mine Sezgin, Bedia Samanci, Comert Sen, Yavuz Samanci, Nerses Bebek, Kadir Serkan Orhan, Betul Baykan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.86648  Sayfa 0

17.
Antiepileptik ilaçların kesilmesi güvenli midir?
Is it safe to discontinue antiepileptic drugs?
Zeynep Ezgi Balçık, Songul Senadim, Elif Söylemez, Hüseyin SARI, Betül Tekin Güveli, Dilek Atakli
doi: 10.14744/epilepsi.2019.86094  Sayfa 0

18.
İskemik İnme Sonrası Geç Dönem nöbetlerde Hemogram Parametrelerinin Yeri?
The role of hemogram parameters in late-onset seizures after ischemic stroke
Eylem Özaydin Göksu, Abidin Erdal
doi: 10.14744/epilepsi.2019.02418  Sayfa 0

19.
Epilepsi Özyönetim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity And Reliability Study of Epilepsy Self Management Scale
Kubra Yeni, Zeliha Tulek, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2019.67299  Sayfa 0

20.
Erişkin Hastalarda Vagal Sinir Stimülasyonunun Etkisi; Genç Bir Epilepsi Polikliniğinin Deneyimi
Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Adult Patients; Experience of a Young Epilepsy Outpatient Clinic
Abidin Erdal, Fatma Genç, Cezmi Çağrı Türk, Gülnihal Kutlu, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.14744/epilepsi.2019.42104  Sayfalar 7 - 11

DERLEME
21.
Epilepsi Ve Mikrobiyota
Epilepsy And Microbiota
Tuba Ekmekyapar, Ozden Kamisli
doi: 10.14744/epilepsi.2019.63325  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
22.
Serum Anti-GAD antikoru pozitif limbik ensefalitli hastada epileptik aktivite
Epileptic activity in a patient with serum anti-GAD antibody-positive limbic encephalitis
Zeynep Özözen Ayas, DILCAN KOTAN
doi: 10.14744/epilepsi.2019.16870  Sayfa 0

23.
İki Olgu Eşliğinde Enerji İçeceği ile Tetiklenen Nöbetlere Kısa Bir Bakış
Review of Seizures That Triggered by Energy Drinks With Two Cases
Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.14744/epilepsi.2019.29981  Sayfa 0

24.
Akut Organofosfat Zehirlenmesi Sonrası Gelişen Status Epilepticus/Midazolam/Olgu Sunumu
Status Epilepticus Development after Organophosphate Intoxication/Midazolam Case Report
Şule Arıcan, Faruk Cicekci, Meltem Karacan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.22755  Sayfa 0Hızlı Arama

 


Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale