ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 25      Sayı : 1       Yıl: 2019

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Epilepsi ve Kortikal Gelişimsel Malformasyonu Olan Hastaların Klinik, Nöroradyolojik ve Elektroensefalografik Bulguları
Clinical, Neuroradiological and Electroencephalographic Findings of Patients with Epilepsy and Malformation of Cortical Development
Derya Bayram, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya, Tamer Bayram, Hülya Tireli
doi: 10.14744/epilepsi.2018.19484  Sayfa 0

2.
Vagal Sinir Stimülatörü İmplantasyonu Sonrası Görülen Lead Kırıkları
Lead Fractures After Vagal Nerve Stimulator Implantation
Ahmet Eren Seçen, Ayfer Aslan, Erkut Baha Bulduk, İrem Çapraz, Ayşe Serdaroğlu, Gökhan Kurt
doi: 10.14744/epilepsi.2018.97659  Sayfa 0

3.
Ekstratemporal Lob Epilepsilerinde Lateralizasyon/Lokalizasyonda Semiyoloji, Video-Elektroensefalografi Monitorizasyonu, Nörogörüntüleme ve Nöropsikolojik Fonksiyonlar
Semiology, Video-Electroencephalography Monitoring, Neuroimaging and Neuropsychological Functions in Lateralization/Localization in Extratemporal Lobe Epilepsies
Aygül Güneş, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora, Nevin Türkeş, Bahattin Hakyemez, Feyzi Tamgaç
doi: 10.14744/epilepsi.2018.75547  Sayfa 0

4.
Epileptik Hastalarda Yaşam Kalitesinin Depresyon Ve Cinsel İşlev Bozukluğu İle İlişkisi
Ayşe Yılmaz, Aytül Mutlu, Ayşe Özlem Çokar, Rabia Gökçen Gözübatık Çelik, Serkan İslam, Enver Demirel Yılmaz, Özge Ünal, Feriha Özer
doi: 10.14744/epilepsi.2019.89410  Sayfa 0

5.
Temporal lob epilepsili hastalarda nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranlarının değerlendirilmesi
Assessment of neutrophil to lymphocyte and platelet to lymphocyte ratios in patients with temporal lobe epilepsy
Oguz Baran, Taha Şükrü Korkmaz, Rahsan Kemerdere, Eren Fatma Akcil, Seher Naz Yeni, Mustafa Uzan, Taner Tanriverdi
doi: 10.14744/epilepsi.2019.65902  Sayfa 0

6.
Erişkin Hastalarda Vagal Sinir Stimülasyonunun Etkisi; Genç Bir Epilepsi Polikliniğinin Deneyimi
Efficacy of Vagal Nerve Stimulation in Adult Patients; Experience of a Young Epilepsy Outpatient Clinic
Abidin Erdal, fatma genç, Cezmi Türk, GÜLNİHAL KUTLU, Yasemin Biçer Gömceli
doi: 10.14744/epilepsi.2019.42104  Sayfa 0

7.
Epilepsi Hastalarında Uyku Yapısının Polisomnografik Veriler Eşliğinde Değerlendirilmesi
Evaluation of Sleep Structure in Patients with Epilepsy
Gülin Sünter, Kadriye Ağan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.74436  Sayfa 0

8.
Rehber öğretmenlerin epilepsiye ilişkin bilgi ve davranışlarının incelenmesi
Investigating the Knowledge and Behavior of the Guidance Teachers about Epilepsy
Ferahim Yeşilyurt
doi: 10.14744/epilepsi.2019.65265  Sayfa 0

9.
Epilepsi Tanısı Olan Annelerden Doğan Bebeklerde Malformasoynlar ve Neontalojik Sorunlar, Epilepsi tanısı Olan Kadınların Gebeliği Hangi Sorunlara Gebe?
Malformations and Neonatal Problems in Babies of Mothers with Epilepsy. What are the Possible Problems in Women with Epilepsy During Pregnancy?
selda keskin guler, Dilek Kahvecioğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2019.26056  Sayfa 0

10.
Gebelik ve Epilepsi: Nöbetlerin Takip ve Tedavisi
Pregnancy and Epilepsy: Monitoring and Treating the Seizures
Buse Rahime Hasırcı Bayır, Gizem Gürsoy, Kemal Tutkavul, Yılmaz Çetinkaya
doi: 10.14744/epilepsi.2019.53325  Sayfa 0

11.
Beyin Tümörü Olan Hastalarda Status Epileptikus
Status Epilepticus in Patients with Brain Tumours
Gülin Sünter, Ayça Gül Güngördü, İpek Midi, Kadriye Ağan, Canan Aykut Bingöl
doi: 10.14744/epilepsi.2018.04834  Sayfa 0

12.
İlaç Tedavisine İyi Yanıt Veren Mezial Temporal Lob Epilepsili Hastalarda Tedavinin Bellek ve Yürütücü İşlevler Üzerine Etkisi
The Effect of Antiepileptic Drug Therapy on Cognition in Drug Responsive Mesial Temporal Lobe Epilepsy
Burcu Yüksel, Sibel Çeliker Uslu, Hande Sarıahmetoğlu, Cahit Keskinkılıç, Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2018.81488  Sayfa 0

13.
İskemik İnme Sonrası Geç Dönem nöbetlerde Hemogram Parametrelerinin Yeri?
The role of hemogram parameters in late-onset seizures after ischemic stroke
Eylem Özaydin Göksu, Abidin Erdal
doi: 10.14744/epilepsi.2019.02418  Sayfa 0

14.
Epilepsi Özyönetim Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Validity And Reliability Study of Epilepsy Self Management Scale
Kubra Yeni, Zeliha Tulek, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2019.67299  Sayfa 0

15.
Pentilentetrazol ile indüklenen kindlingin matür ve immatür sıçan davranışları, emosyonel öğrenme, beyin ve serum nitrik oksit seviyesine etkisi
Effects of pentylenetetrazol-induced kindling on mature and immature rat behavior, emotional learning and levels of nitric oxide in brain and serum
Mehmet Fatih Göl, Füsun Ferda Erdoğan, Derya Deniz Kanan, Murat Kanbur, Asuman Gölgeli, Ahmet Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2018.73745  Sayfa 0

16.
Epilepsi ve Gebelik: 101 gebeliğin retrospektif analizi
Epilepsy and Pregnancy: A retrospective analysis of 101 pregnancies
Aslı Ece Çilliler, Hayat Güven, Selim Selçuk Çomoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2018.52385  Sayfa 0

17.
Epilepside Hastalığın Gizlenme Durumu ve Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Concealment of Illness and Sleep Disorder in Epilepsy
Fettah Eren, Şerefnur Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2018.09825  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
18.
Sıcak Su Epilepsisi: Bir Olgu Sunumu
Hot Water Epilepsy: A Case Report
Nilüfer Erdoğmuş İnce, Sevgi Sıdıka Sayın
doi: 10.14744/epilepsi.2018.86570  Sayfa 0

19.
Serum Anti-GAD antikoru pozitif limbik ensefalitli hastada epileptik aktivite
Epileptic activity in a patient with serum anti-GAD antibody-positive limbic encephalitis
Zeynep Özözen Ayas, DILCAN KOTAN
doi: 10.14744/epilepsi.2019.16870  Sayfa 0

20.
Dirençli Status Epileptikus İle Seyreden Otoimmün Ensefalit Olgusu
A Case of Autoimmune Encephalitis with Refractory Status Epilepticus
Merve Melodi Çakar, Aslıhan Akşar, Meliha Akpınar, Elif Mercan, Sezgin Kehaya, Babürhan Güldiken
doi: 10.14744/epilepsi.2019.91259  Sayfa 0

21.
Epilepsi Tanısı ile Tedavi Edilen İki Olguda Psikoz Gelişimi: kliniği, MR özellikleri ve nöropsikolojik değerlendirme
Development of Psychosis in Two Cases Treated with Epilepsy Diagnosis: clinic, MR features and neuropsychological assessment
Asuman Ali, Buket Belkız Güngör, Ersin Budak, cemile haki, ibrahim taymur, Ramazan Yalçın
doi: 10.14744/epilepsi.2019.78557  Sayfa 0

22.
Sıcak Su Epilepsisi: 5 Olgu Eşliğinde Bir Gözden Geçirme
Hot Water Epilepsy: A Review With Five Cases
Aslı Akyol Gürses, Ahmet Şair, Ali Akyol
doi: 10.14744/epilepsi.2019.38258  Sayfa 0

23.
Akut Organofosfat Zehirlenmesi Sonrası Gelişen Status Epilepticus/Midazolam/Olgu Sunumu
Status Epilepticus Development after Organophosphate Intoxication/Midazolam Case Report
Şule Arıcan, Faruk Cicekci, Meltem Karacan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.22755  Sayfa 0Hızlı Arama

 


Copyright © 2019 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale