ISSN 1300-7157 Anasayfa | İletişim      

Cilt : 26      Sayı : 1       Yıl: 2020

Epilepsi: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Tuberosklerozla Birlikte Görülen Jelastik Epilepsi Olgusu: EEG'yle Uyumlu Lezyon Nerede?
A Case of Gelastic Epilepsy Associated with Tuberosclerosis: Where is the Lesion Corresponding to EEG?
Nur Turkmen, Bülent Oğuz Genç
doi: 10.14744/epilepsi.2019.72677  Sayfa 0

2.
Tek Jeneralize Nöbet Öyküsü: Status Epileptikus Benzeri Bir EEG
A Single Generalized Seizure History: An EEG Like as Status Epilepticus
Dilara Mermi Dibek, Arzu Maharramova, PINAR TAMER, IBRAHIM OZTURA, Barış Baklan
doi: 10.14744/epilepsi.2019.27870  Sayfa 0

3.
Epilepsi Hastalarında Antiepileptik İlaçlar ve D Vitamini Eksikliği İlişkisi
Association of Vitamin D Deficiency with Antiepileptic Drugs in Patients with Epilepsy
Oya Öztürk, Elif Söylemez, Sezin Alpaydın Baslo, Duygu Aksoy, Dilek Ataklı
doi: 10.14744/epilepsi.2019.83788  Sayfa 0

4.
Epilepsi hastalarında levetirasetam tedavisinin otonom sinir sistemi fonksiyonları üzerine etkileri
Effects of levetiracetam treatment on the autonomic nervous system functions in epilepsy patients
Dilek Yılmaz, Burhanettin Çiğdem
doi: 10.14744/epilepsi.2019.60490  Sayfa 0

5.
Temporal Lop Epilepsili Olgularda Preoperatif Tetkik Sonuçlarının Prognoz ve Patoloji Sonuçları İle Korelasyonunun Değerlendirilmesi
Evaluating the Correlation Between Preoperative Examination Results, Prognosis, and Pathology Results inTemporal Lobe Epilepsy Patients
Meltem Karacan Gölen, İrem yıldırım, Özgür Akdemir, Ali Yusuf Oner, Gökhan Kurt, Erhan Bilir
doi: 10.14744/epilepsi.2019.04127  Sayfa 0

6.
Çocuklarda Epilepsi Nöbetlerinin Hastane Dışında Yönetilmesine Yönelik Verilen Eğitimlerin Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Derlemesi
Evaluation of The Effectiveness of The Education Program for The Management of Seizures Out of Hospital in Children Who Have Epilepsy: Systematic Review of Randomized Control Trials
Fatma Dilek Turan Gürhopur, Ayşegül İşler Dalgıç
doi: 10.14744/epilepsi.2019.43043  Sayfa 0

7.
Temporal lob epilepsisinde semiyolojinin lateralizasyon değeri
Lateralizing value of semiology in temporal lobe epilepsy
Sabiha Türe, Mete Uluçay, Tülay Kurt İncesu, GALIP AKHAN
doi: 10.14744/epilepsi.2019.94899  Sayfa 0

8.
Epilepsi Nöbeti ile İlişkili Postiktal Sendrom
Postictal Syndrome Associated with Epileptic Seizure
Zeynep Ece Kaya Güleç, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2019.25582  Sayfa 0

9.
Temporal Lob Epilepsilerinde Cerrahi sonrası Bilişsel Bozuklukların Rehabilitasyonu; Bir Protokol Önerisi
Rehabilitation of Cognitive Disorder After Temporal Lobe Epilepsy Surgery; Proposal for a Protocol
Mevhibe Sarıcaoğlu, Özden Erkan Oğul, Cigdem Ozkara, Lütfü Hanoğlu
doi: 10.14744/epilepsi.2019.92259  Sayfa 0

10.
Creutzfeldt-Jacob Hastalığının Klinik, Elektrofizyolojik Özellikleri ve Prognozu
Clinical, Electrophysiological, Radiological Features and Prognosis of Creutzfeldt – Jakob Disease
FULYA EREN, Sena Guler, Gunay Gul, Ayten Ceyhan Dirican, Dilek Atakli, Aysun Soysal
doi: 10.14744/epilepsi.2020.57804  Sayfa 0

11.
Fotosensitif Temporal Lob Epilepsisi: Ogu Sunumu
Photosensitive Temporal Lobe Epilepsy: A Case Report
Ayse Destina YALCIN, Reyhan SURMELI
doi: 10.14744/epilepsi.2020.20981  Sayfa 0

12.
Status Epileptikus ile İlişkili Geçici Görüntüleme Bulguları
Transient Imaging Findings Related to Status Epilepticus
Ferda Ilgen Ulsu, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.40469  Sayfa 0

13.
Treatment of vagus nerve stimulator pocket infection without removal of the hardware
Martin Blaha, Michal Tichy
doi: 10.14744/epilepsi.2020.48344  Sayfa 0

14.
Lamotrijine bağlı nadir bir yan etki: Halüsinasyon
A rare side effect of lamotrigine: Hallucination
Hatice Ferhan Kömürcü
doi: 10.14744/epilepsi.2020.39226  Sayfa 0

15.
İlaç tedavisine dirençli epilepsi hastalarında klobazam ekleme tedavisi: Üçüncü basamak epilepsi merkezi deneyimi
Clobazam as an add-on therapy of patients with drug resistant epilepsy: Experience of a tertiary epilepsy center
Nermin Gorkem Sirin, Betul Baykan, Nerses Bebek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.91249  Sayfa 0

16.
Elektroensefalografi (EEG) ve senkop: retrospektif bir çalışma
Electroencephalography (EEG) and syncope; a retrospective study
Bahar Say, Ayşe Yıldız, Murat Alpua, Ufuk Ergün
doi: 10.14744/epilepsi.2020.36036  Sayfa 0

17.
Fokal Epilepsi Hastalarında İnteriktal EEG Bulgularının Değerlendirilmesi: Sekonder Bilateral Senkroni Nöbet Sıklığını Arttırır mı?
Evaluation of Interictal EEG Findings in Patients with Focal Epilepsy: Does Secondary Bilateral Synchrony Play a Role on Seizure Frequency?
Bengü Altunan, Aslı Aksoy Gündoğdu, Aysun UNAL
doi: 10.14744/epilepsi.2020.49140  Sayfa 0

18.
Epilepsi Hastalarında Polisomnografik Verilerle Obstruktif Uyku Apne Sendromunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Obstruktive Sleep Apnea Syndrome in Patients with Epilepsy
Leyla Köse Leba, Aylin Bican Demir, İbrahim Bora
doi: 10.14744/epilepsi.2020.49091  Sayfa 0

19.
Dirençli fokal epilepside lakozamid ek tedavisi: 3. Basamak merkez tecrübemiz
Lacosamide add-on treatment in refractory focal epilepsy: experience of a single tertiary center
Aslı Akyol Gürses, EMINE GENÇ, BÜLENT OGUZ GENÇ
doi: 10.14744/epilepsi.2020.04274  Sayfa 0

20.
Monoterapi Alan Epilepsi Hastalarında Korpus Kallozumun Morfometrik Ölçümleri ve Kan Parametreleri
Morphometric Measurements of Corpus Callosum and Blood Parameters in Epilepsy Patients Treated with Monotherapy
Fettah Eren, Ayşegül Demir, Şerefnur Öztürk
doi: 10.14744/epilepsi.2020.84756  Sayfa 0

21.
SUBEPANDİMAL HETEROTOPİ: Nonkonvulsif status epileptikus ile gelen hastada gri madde heterotopisi
SUBEPANDIMAL HETEROTOPY: Gray matter heterotopia in a patient presenting with nonconvulsive status epilepticus
Aygül Tantik Pak, Zahide Mail Gürkan
doi: 10.14744/epilepsi.2020.50103  Sayfa 0

22.
Pediatrik Hipotalamik Hamartomlu Olgularda Cerrahi Sonuçlarımız
Surgical Outcome of Pediatric Patients with Hypothalamic Hamartoma
Bahattin Tanrıkulu, M. Memet Özek
doi: 10.14744/epilepsi.2020.65982  Sayfa 0

23.
Türkiye’de referans bir epilepsi merkezinde erişkin rutin EEG laboratuvarının EEG profili
The EEG profile of an outpatient adult EEG laboratory of one of the reference epilepsy center in Turkey
Filiz Azman İste, Doğan Dinç Öge, F. IRSEL TEZER FILIK, Serap Saygi
doi: 10.14744/epilepsi.2020.09815  Sayfa 0

24.
İskemik inme sonrası nöbet ile mikrokanamaların ilişkisi
The relationship between seizure after ischemic stroke and microbleeds
Eylem Özaydin Göksu, Ayşe Eda Parlak, Sennur Delibas Kati, Fatma Genç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.49368  Sayfa 0

25.
Olanzapine Bağlı Süper Refrakter Status Epileptikus Tedavisinde Vagal Sinir Stimülasyonu: Olgu Sunumu
Vagal Nerve Stimulation ın The Treatment of Olanzapine Related Super Refractor Status Epılepticus: A Case Report
Demet İlhan Algın, Hasan Çağlar, Özlem aykaç, Murat Vural, Oğuz Osman Erdinç
doi: 10.14744/epilepsi.2020.55822  Sayfa 0

26.
Saçlı Deri Elektroansefalografisi Yazımı ve Raporlanması
Writing and Reporting of Scalp Electroencephalography
Onur Yıldız, Başak Yılmaz Öz, Seher Naz Yeni
doi: 10.14744/epilepsi.2020.54366  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
27.
İki Olgu Eşliğinde Enerji İçeceği ile Tetiklenen Nöbetlere Kısa Bir Bakış
Review of Seizures That Triggered by Energy Drinks With Two Cases
Cemre Çağan Polat, Selma Yücel, Handan Işın Özışık Karaman
doi: 10.14744/epilepsi.2019.29981  Sayfa 0Copyright © 2020 Bu sitenin tüm hakları Türk Epilepsi İle Savaş Derneğine aittir.
 
LookUs & Online Makale